ดร. สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง

นางสาววรรณี ฉินศิริกุล (อายุ 52 ปี)

ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยแห่งชาติ

โทรศัพท์  025647100     E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (เน้นโพลิเมอร์) มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน                                                                           

  • ปี 2559-ปัจจุบัน   ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยแห่งชาติ
  • ปี 2549-2559     นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
  • ปี 2540-2549     นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
  • ปี 2531-2540     ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

ตราโลโก้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Logo of Technology Management Center: TMC)

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป