นางสุวิภา วรรณสาธพ

นางสุวิภา วรรณสาธพ (อายุ 56 ปี)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ด้านอุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 71525 E-mail suwipa@nstda.or.th

 

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต State University of New York of Buffalo  , ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (International TradeState University of New York of Buffalo

ประวัติการทำงาน                                                                           

  • ปี 2561-ปัจจุบัน   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - ด้านอุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
  • ปี 2553-2561      ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
  • ปี 2548-2553      ผู้อำนวยการโครงการ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
  • ปี 2543-2548      ผู้ประสานงาน  เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

ตราโลโก้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Logo of Technology Management Center: TMC)

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป