ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล

นายจุลเทพ ขจรไชยกูล (อายุ 48 ปี)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สายงานออกแบบและวิศวกรรม

รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

โทรศัพท์ 02 564 6500       E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา Metallurgical จาก Engineering University ofConnecticut สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาเอก  วิศวกรรมศาสตร์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (โลหการและวัสดุ) จาก Engineering University ofConnecticut สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงา น                                                                           

  • ปี 2558-ปัจจุบัน   ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
  • ปี 2554-2558      นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
  • ปี 2543-2554      นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
  • ปี 2539-2543      ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
  • ปี 2535-2539      นักวิเคราะห์โครงการวิจัยและพัฒนา ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

ตราโลโก้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Logo of Technology Management Center: TMC)

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป