นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์

นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ (อายุ 48 ปี)

รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร

โทรศัพท์ 02 564 6700 ต่อ 6460 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (โรคพืช) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน                                                                           

  • ปี 2559-ปัจจุบัน    รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
  • ปี 2554-2559      ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สำนักงานกลาง
  • ปี 2550-2554      ผู้จัดการ งานบริหารโปรแกรมวิจัย ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สำนักงานกลาง
  • ปี 2540-2550      นักวิเคราะห์โครงการ ฝ่ายสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ศูนย์พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

 

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

ตราโลโก้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Logo of Technology Management Center: TMC)

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป