นางลดาวัลย์ กระแสร์ชล (อายุ 54 ปี)

รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สายงานบริหาร

โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 71799 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต The University of Nottingham

ประวัติการทำงาน                                                                           

 • ปี 2559-ปัจจุบัน   รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สายงานบริหาร
 • ปี 2556-2559      รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ด้านกลยุทธ์และสนับสนุน
 • ปี 2552-2556      ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ด้านแผนกลยุทธ์และการเงิน
 • ปี 2551-2552      ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารแผนและงบประมาณ 
 • ปี 2550-2551      ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายแผนและงบประมาณ
 • ปี 2547-2550      ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายแผนและงบประมาณ
 • ปี 2546-2547      นักวิชาการ ฝ่ายแผนและงบประมาณ
 • ปี 2534-2546      นักวิชาการ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

ตราโลโก้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Logo of Technology Management Center: TMC)

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป