ดร.ชฏามาศ ธุวะเศรษฐกุล

นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล (อายุ 59 ปี)

รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สายงานพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 71517 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Pharmacy)  University Of North Carolina - Chapel Hill
  • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Health Policy and Administration)  University Of North Carolina - Chapel Hill

ประวัติการทำงาน                                                                           

  • ปี 2559-ปัจจุบัน  รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - สายงานพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ปี 2553-2559     รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - ด้านวิจัยนโยบาย สารสนเทศ และสื่อสารองค์กร
  • ปี 2549-2553     รองผู้อำนวยการหน่วยงานเฉพาะทาง  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  • ปี 2546-2549     ผู้ช่วยผู้อำนวยการหน่วยงานเฉพาะทาง สำนักงานผู้บริหาร - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  • ปี 2542-2546     ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ กลุ่มโครงการพิเศษ - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  • ปี 2535-2542     ผู้ประสานงาน กลุ่มโครงการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

ตราโลโก้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Logo of Technology Management Center: TMC)

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป