ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ 

นางอ้อมใจ ไทรเมฆ (อายุ 55 ปี)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ด้านพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 71515 E-mail omjai@nstda.or.th

 

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา)  มหาวิทยาลัยมหิดล , Master of Engineering (Management of Technology) Vanderbilt University
  • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Engineering ManagementOld Dominion University 

ประวัติการทำงาน                                                                           

  • ปี 2553-ปัจจุบัน   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ด้านพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ปี 2549-2553      ผู้ช่วยผู้อำนวยการหน่วยงานเฉพาะทาง สำนักงานผู้บริหาร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
  • ปี 2543-2549      ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
  • ปี 2542-2543      นักวิชาการ ฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
  • ปี 2531-2542      นักวิเคราะห์โครงการวิจัยและพัฒนา ฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

ตราโลโก้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Logo of Technology Management Center: TMC)

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป