ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล)

ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

Link /ข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

01

โครงสร้าง

ข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

โครงสร้างองค์กรสวทช.

02

ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูล ชื่อ – นามสกุล และตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด

ทำเนียบผู้บริหารสวทช.

03

อำนาจหน้าที่

ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

พรบ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534

04

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานซึ่งมีระยะของแผนมากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียดทั้งนี้ ต้องครอบคลุมปี พ.ศ. 2562

แผนกลยุทธ์สวทช.

05

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงานอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย

1) ที่อยู่ 2) หมายเลขโทรศัพท์ 3) หมายเลขโทรสาร

4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)

5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน

ติตต่อสวทช.

06

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น

พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ สวทช.

ข่าวประชาสัมพันธ์

07

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

08

Q&A

ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูล หรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1. ถามตอบผ่านทาง Facebook/NSTDATHAILAND (ผ่านทางข้อความ)

2. NSTDA Line Official
NSTDA Line Official QR Code

09

Social Network

ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook , Twitter , หรือ Line เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1. เว็บไซต์ สวทช.

2. Facebook/NSTDATHAILAND

3. NSTDA Line Official

4. NSTDA Channel

5. Science To Public : นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์

6. Twitter : twitter.com/nstdaตัวชี้วัดย่อย 9.2 การบริหารงาน

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

Link /ข้อมูล

แผนดำเนินงาน

010

แผนดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลแผนงานประจำปีของหน่วยงานพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.2562

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562

011

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

ข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.2562

รายงานผลการดำเนินงาน สวทช. ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

012

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561

รายงานประจำปี 2561

การปฏิบัติงาน

013

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมรายละเอียด

เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน ได้แก่ เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของสำหรับหน่วยงานภายใน สวทช.

การให้บริการ

014

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมรายละเอียด

เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน

015

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน

016

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561

รายงานสรุปผลสำรวจความพึงพอใจลูกค้าภายนอก

017

E-Service

ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

การวิเคราะห์ทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง (National Advanced Nano-characterization Center : NANC) ซึ่งมีแบบการขอรับบริการที่สามารถ Download เพื่อใช้ในการขอรับบริการได้ โดยแบ่งออกเป็น 2 บริการได้แก่

1. แบบขอรับบริการวิเคราะห์ทดสอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Instruments Form)
2. ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย (Anti-bacterial Form)ตัวชี้วัดย่อย 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

Link /ข้อมูล

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

018

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.2562

รายงานผลการดำเนินงาน สวทช. ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

019

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน

ข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินงาน สวทช. ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

020

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ.2561

รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สวทช.ประจำปีงบประมาณ 2561

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ต่อ)

021

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

022

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

023

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2562

024

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561ตัวชี้วัดย่อย 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

Link /ข้อมูล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

025

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจชองหน่วยงาน และทิศทางการปฏิรูปประเทศ

  1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ระบุไว้ที่การกำกับดูแลกิจการที่ดี
  2. ส่วนนโยบายการบริหารจัดการองค์กร ส่วนที่เป็นการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบุอยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช. หน้า 23 เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล

026

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หน่วยงานมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

  1. รายงานผลการดำเนินงาน สวทช. ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
  2. รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร สวทช. ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

https://www.nstda.or.th/th/nstda-plan/218-nstda-performance/12416-nstda-performance-2562

027

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หน่วยงานมีการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

1. ข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

2. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส ข้อ 5 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน (1) - (5)

028

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร สวทช. ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561ตัวชี้วัดย่อย 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

Link /ข้อมูล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

029

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต

แนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน PM-NS-MG-04 การรับคำร้องเรียน/ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ

030

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 https://zebra.biotec.or.th/vou/index.php?type_code=IM   สวทช. ได้จัดให้มีช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น บนเว็บไซต์ ได้แก่

1. การให้ข้อเสนอแนะ
2. ข้อร้องเรียนทั่วไป
3. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย

031

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

สรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน ของ สวทช. ซึ่งแยกออกเป็น 2 ข้อ ได้แก่
1. ข้อร้องเรียนทั่วไป
2. เรื่องร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่ โดยมีการระบุจำนวนข้อร้องเรียน และระบุสถานะการแก้ไขและป้องกัน

https://www.nstda.or.th/th/governance-org 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

032

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

สวทช. ได้จัดให้มีช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น บนเว็บไซต์ ได้แก่
1. การให้ข้อเสนอแนะ
2. ข้อร้องเรียนทั่วไป
3. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย

033

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

1. คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการให้ความคิดเห็นต่อแผนและผลการดำเนินการของ สวทช.

2. ผลการดำเนินงานกลุ่มสร้างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน ในรายงานผลการดำเนินงาน 6 เดือน ซึ่งระบุอยู่ในรายงานผลการดำเนินการ หน้า 85 ข้อ 3.6ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (15 ข้อมูล)

ตัวชี้วัดย่อย 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

Link /ข้อมูล

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

034

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

https://www.nstda.or.th/th/governance-org 
https://www.nstda.or.th/th/governance-org#สวทช-องค์กรธรรมาภิบาล 

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. ธรรมาภิบาล สวทช. ไม่มีการเลือกปฏิบัติ อีกทั้งส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา กล้าตัดสินใจและรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจนั้นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ผลงานของสำนักงานตรงกับความต้องการของประชาคมและสังคม โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  

035

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.2562

https://www.nstda.or.th/th/governance-org#กิจกรรม

1. รายงานผลการอบรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

2. การสื่อสารของผู้บริหารระดับสูง ผ่านกิจกรรม NSTDA Day

3. การสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูง ในการผลักดันการทำงานให้มีการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน

4. กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่บรรยายโดยผู้บริหารระดับสูง สื่อสารความรู้ความเข้าใจการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น

5. สวทช. ลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity pact) โครงการจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเมืองนวัตกรรม EECi กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษทวีผล ก่อสร้าง เพื่อความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 6. การประชุมวิชาการระดับโลกกว่าด้วยชีวจริยธรรม

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

036

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนงานอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

037

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

038

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

https://www.nstda.or.th/th/governance-org

1. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ปีงบประมาณ 2561

2. รายงานผลการดำเนินงานแผนส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ปีงบประมาณ 2561

3.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประจำปีงบประมาณ 2562

4.รายงานแผนส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

039

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีพร้อมรายละเอียดทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

https://www.nstda.or.th/th/governance-org

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ปีงบประมาณ 2562

040

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

ข้อมูลการกำกับติดตามการดำเนินการ ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

https://www.nstda.or.th/th/governance-org

รายงานผลแผนป้องกันปราบปรามทุจริต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน

041

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561

https://www.nstda.or.th/th/governance-org

1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2561
2. ผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต สวทช. ปีงบประมาณ 2561ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

Link /ข้อมูล

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

042

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

แนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการและส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ

https://www.nstda.or.th/th/nstda-oic/4914#service

การให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการประจำสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

043

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

https://www.nstda.or.th/th/nstda-oic/4877
https://www.nstda.or.th/th/nstda-oic/11880
https://www.nstda.or.th/th/governance-org 

1.เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
2.เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน
3.นโยบายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

044

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

https://www.nstda.or.th/th/nstda-oic/4877

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ เช่นระเบียบพัสดุ มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

045

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

https://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/oic/clean-criterion-02-05-01.pdf

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การรับคำร้องเรียน/ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ PM-NS-MG-04

046

มาตรการป้องกันการรับสินบน

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการรับสินบน

https://www.nstda.or.th/th/governance-org 
https://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2017/20170221-Ethics-NSTDA.pdf 

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดี
2.ประมวลจริยธรรม ระบุอยู่ในหมวดที่ 3 จริยธรรมของสำนักงาน ข้อ 9 บุคลากรของสํานักงานพึงละเว้นการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัย (เกินกว่า 3,000 บาท) จากบุคคลหรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของสํานักงาน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่รับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วเพื่อดําเนินการตามสมควรแก่กรณี

047

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

https://www.nstda.or.th/th/governance-org

นโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และนโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

048

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการและส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน

http://www.innovation.go.th/thai-innovation-register-steps 

การขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ซึ่งมีการระบุ
1. ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
2. หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์
3. แบบคำขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป