นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล   (อายุ 52 ปี)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 1500 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต)  The University of Birmingham

ประวัติการทำงาน                                                                           

  • ปี 2559-ปัจจุบัน   ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • ปี 2547-2559      รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ด้านกลยุทธ์และสนับสนุน
  • ปี 2543-2547      ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • ปี 2540-2543      ผู้อำนวยการโครงการ  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ                          
  • ปี 2536-2540      นักวิจัย ฝ่ายบริหารการวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ           

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

ตราโลโก้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Logo of Technology Management Center: TMC)

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป