Article Index

หลักการและเหตุผล

ความมั่นคงของประเทศ ได้ถูกกำหนดให้เป็นประเด็นสำคัญหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) โดยมีเป้าหมายสำคัญในเรื่องของการสร้างความมั่นคงปลอดภัย และพร้อมรับมือกับภัยพิบัติและภัยคุกคามในทุกรูปแบบ อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายในการผลักดันให้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็น S-Curve ตัวที่ 11 โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รับผิดชอบในการส่งเสริมและวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสองทาง (Dual-Use) ที่สามารถมีการนำใช้งานได้ทั้งในภารกิจด้านความมั่นคงและสำหรับภาคพลเรือนทั่วไปเชิงพาณิชย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ ในปี 2562 เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงของประเทศที่สามารถประยุกต์ใช้งานทั้งในหน่วยงานด้านความมั่นคงและในภาคประชาชนทั่วไปเชิงพาณิชย์ อย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติฯ โดยมุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการรับมือภัยจากความไม่สงบและอาชญากรรม เทคโนโลยีเพื่อการรับมือภัยต่อความมั่นคงและเสถียรภาพแหล่งจ่ายพลังงาน และเทคโนโลยีเพื่อการรับมือภัยพิบัติ และได้นำเสนอชุดโครงการใน 6 แผนงานหลัก ที่คาดว่าจะสามารถสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสร้างความมั่นคงให้กับประเทศได้เป็นอย่างมาก โดยมีแผนรายจ่ายงบประมาณดำเนินการ ประมาณ 500 ล้านบาท ศูนย์ฯ คาดการณ์จะมีหน่วยงานภายนอกร่วมลงทุนในการดำเนินงานด้วยมูลค่าทั้งในส่วนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินเพิ่มเติมอีกประมาณ 500 ล้านบาท ในปี 2562 ศูนย์ฯ คาดว่าจะส่งมอบผลผลิตเชิงปริมาณได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (บทความตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 8 บทความ ทรัพย์สินทางปัญญา 5 คำขอ และต้นแบบภาคสนาม 3 ต้นแบบ) สำหรับในปี 2563 ศูนย์ฯ กำหนดเป้าหมายส่งมอบผลงานในบทความตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 5 บทความ ทรัพย์สินทางปัญญา 6 คำขอ และต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบภาคสนามอย่างน้อย 7 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าภายในปี 2566 จะสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชนอย่างน้อย 3 เทคโนโลยี และคาดการณ์ว่าผลลัพธ์จากการดำเนินงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี จะสามารถสร้างผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม ไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท


ภาพแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ที่มา : คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Dual-Use Defense เทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งทางทหารและเชิงพาณิชย์ ตามที่อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) ตัวที่ 11 ของประเทศ เพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่นี้ สวทช. จึงจัดตั้ง ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (National Security and Dual-Use Technology Center: NSD) ขึ้น

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป