สวทช. ให้บริการด้านธุรกิจและการลงทุนต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ และสนับสนุนให้เกิดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของเอกชนเพิ่มขึ้น ดังนี้
 
1) การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ      
 
      สวทช. ให้การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่เอกชนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อการค้นคว้า วิจัยและพัฒนา หรือเพื่อใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตตามความต้องการของบริษัท โดยมีขอบเขตการให้บริการในเบื้องต้นดังนี้
  • วงเงินกู้สูงสุด 30 ล้านบาท และไม่เกิน 75% ของงบประมาณโครงการ
  • ระยเวลาเงินกู้ ไม่เกิน 7 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินกู้งวดแรก
  • ระยะเวลาปลอดหนี้ (เงินกู้) ไม่เกิน 2 ปี (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถาบันการเงินที่เข้าร่วม)
 
สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
 
งานสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน (CDP)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.
)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0-2564-7000 ต่อ 1334-1339 
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ : www.nstda.or.th/cdp
 
 
 
    
2) การร่วมลงทุน
      
       สวทช. ให้บริการสนับสนุนทางการเงินโดยใช้กลไกการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน หรือนักวิจัย สวทช. เพื่อผลักดันให้มีการนำผลงานวิจัยหรือเทคโนโลยีของ สวทช. ไปใช้ประโยชน์หรือขยายผลในเชิงพาณิชย์ หรือร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในโครงการที่มีเทคโนโลยีบุกเบิกและมีผลประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจและสังคมที่ชัดเจน เพื่อช่วยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศและสนับสนุนให้เกิดการลงทุน ในธุรกิจเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น อันเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
 
สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

ศูนย์ลงทุน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
111  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  12120
โทรศัพท์  0-2564-7000 ต่อ 1327, 1340-1345, 1359
โทรสาร  0-2564-7003
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ : www.nstda.or.th/nic
 
 
3) การบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี 
 
 
สวทช. สนับสนุนการบ่มเพาะผู้ประกอบการเทคโนโลยีใหม่ โดยเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาและฝึกอบรมทางธุรกิจ ตลอดจนเชื่อมโยงให้เข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจและนำธุรกิจให้อยู่รอดได้ พร้อมทั้งกิจกรรมเสริมความเข้มแข็ง โดยเฉพาะด้านพัฒนาธุรกิจ และอื่นๆอีกมากมาย การดูแลในช่วงระยะเวลาเริ่มต้นของการดําเนินธุรกิจประมาณ 1-2 ปี เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ ทดลองและปรับปรุงการทําธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาสินค่าของตนเอง จนเกิดความมั่นใจ สามารถจัดตั้งธุรกิจ และยืดหยัดอยู่ได้ด้วยตนเอง
 
สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
 
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 5 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค 
99/31 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 02-583-9992 ต่อ 1511, 1512
โทรสาร : 02- 962-2922
หรือ
ชั้น 3 อาคาร INC 1 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 5372-75
โทรสาร : 02-564-7201
เว็บไซต์ : www.nstda.or.th/bic
 
 
4) การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 
สวทช. ได้รับมอบหมายในการทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาที่ผู้ประกอบการยื่นขอรับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นจำนวนร้อยละ 100 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าจ้างเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี หรืออีกความหมายหนึ่งคือ สามารถหักค่าใช้จ่ายสำหรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีได้เป็นสองเท่าของค่าใช้จ่ายจริง ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้ใช้ประโยชน์จากมาตรการด้านภาษีอันจะ เป็นการยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
 
สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
 
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนา
งานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0-2564-7000 ต่อ 1328 - 1332
โทรสาร : 0-2564-7081
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ : www.nstda.or.th/rdp
 
 
 
5) สิทธิประโยชน์จาก BOI 
 
           ผู้ประกอบการสามารถสนับสนุนเงินเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. และนำไปขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนจาก BOI ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
 
งานสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน (CDP)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0-2564-7000 ต่อ 1334-1339 
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ : www.nstda.or.th/sti-fund
 
 
   

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป