สวทช. มุ่งดำเนินงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้บริการพื้นที่เช่าแก่เอกชนผู้สนใจการทำวิจัยและพัฒนาของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยและเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ตลอดจนการสนับสนุนการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานวิจัยของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ แก่ภาคสังคมและอุตสาหกรรม รวมถึงสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
 
1)   บริการพื้นที่เช่าเพื่อทำวิจัยและพัฒนา ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 
 บริการพื้นที่เช่าเพื่อทำวิจัยและพัฒนา ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 
        อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เริ่มเปิดดำเนินการระยะที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2545 โดยถือเป็น “นิคมวิจัย” แห่งแรกของเมืองไทย ที่เป็นสถานที่ตั้งหน่วยงานวิจัยและพัฒนาระดับประเทศ รวมถึงศูนย์วิจัยแห่งชาติ 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) รวมถึงการให้บริการเช่าพื้นที่กับภาคธุรกิจเอกชนชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ อีกกว่า 60 บริษัท

         ปัจจุบันอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เปิดให้บริการระยะที่ 2 (อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2)) ซึ่งประกอบไปด้วย 4 อาคารที่เชื่อมต่อกัน มีพื้นที่ใช้สอยราว 124,000 ตรม. อาคารนี้ออกแบบภายใต้แนวความคิด “Work-Life Integration” ที่ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ให้ผู้เช่ามีความยืดหยุ่นในการทำงาน เหมาะสมกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน โดยอาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 เพียบพร้อมด้วยบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย ภายใต้บรรยากาศที่ก่อเกิดให้เกิดชุมชนที่แลกเปลี่ยนแนวความคิด รูปแบบห้องที่ปรับเปลี่ยนได้ของอาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ทำให้สามารถตอบความต้องด้านการวิจัยเฉพาะทางของผู้เช่าแต่ละราย
 
สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
ฝ่ายการตลาด อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0-2564-7200 ต่อ 5360, 5040, 5363
แฟกซ์ : 0-2564-7201
อีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
2) บริการพื้นที่สำนักงาน/ห้องฝึกอบรม/สัมมนา เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
 
        เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย มีบริการให้เช่าพื้นที่สำนักงานสำหรับบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนา ซอฟต์แวร์ เพื่อเป็นแหล่งรวมสร้างคลัสเตอร์ สำหรับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยสนับสนุนให้บริษัทได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความร่วมมือทางธุรกิจและเทคโนโลยี
 
         นอกจากนี้ยังมีบริการห้องฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่งติดตั้งเทคโนโลยีในการฝึกอบรมที่ทันสมัย พร้อมบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ห้องประชุม/สัมมนา สำหรับการประชุม/สัมมนาขนาดเล็ก และกลาง ซึ่งรองรับผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนาได้ตั้งแต่ 10-70 ท่าน บริการห้องประชุมขนาดใหญ่ซึ่งสามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานได้ถึง 300 พื้นที่กว้างขวาง หรูหรา พร้อมอุปกรณ์ทันสมัยครบครัน เพื่ออำนวยความสะดวก และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประกอบการ
 
สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
99/31 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2583-9992 ต่อ 1410-1414
โทรสาร :   0-2583-2884
อีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็ปไซด์ : http://www.swpark.or.th/
 
 
บริการพื้นที่สำนักงาน/ห้องฝึกอบรม/สัมมนา เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
 
3)   บริการพื้นที่ฝึกอบรม/สัมมนา ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 
บริการพื้นที่ฝึกอบรม/สัมมนา ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 
        ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยตั้งอยู่ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดให้บริการเช่าใช้พื้นที่เพื่อการจัดกิจกรรม อบรม สัมมนา เพียบพร้อมด้วยสาธารณูปโภคการเดินทางสะดวกสบาย และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน การคมนาคมสะดวก อาทิ ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด ทางยกระดับดอนเมืองโทลเวย์ ที่ทำการไปรษณีย์ โรงพยาบาล ธนาคาร และสถาบันการศึกษาชั้นนำ
 
สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
ฝ่ายบริหารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0-2564-7170 ต่อ 6011-6012
 
 
4)   บริการพื้นที่ฝึกอบรม/สัมมนา บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
 
บริการพื้นที่ฝึกอบรม/สัมมนา บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
 
         บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร บ้านวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนไทยผู้มีใจรักการคิดค้น ค้นคว้า และสร้างสรรค์ประดิษฐกรรม เปิดให้บริการจัดกิจกรรมและใช้พื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย
  • เป็นศูนย์อบรมและประสานงานเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามา เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ และความสามารถในการคิดค้น ค้นหา และตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเตรียมการด้านสถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีบรรยากาศ การเรียนรู้ที่เหมาะ      
  • เป็นสถานที่รวมกลุ่มเยาวชนมันสมองของประเทศให้ฝึกฝนทักษะการใช้ความรู้ และสร้างนวัตกรรม เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนา และการผลิตความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
  • เป็นสถานที่ให้เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ ได้พบปะและทำงานร่วมกันโดยมีนักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยีที่มีประสบการณ์ร่วมให้คำปรึกษา แนะนำ
 
สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0-2529-7100
แฟกซ์ : 0-2529-7147
อีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
   

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป