รายงานความก้าวหน้าผลการศึกษาและการทำวิจัย

     ผู้ได้รับทุนจะต้องศึกษาวิจัยในหัวข้อโครงการที่เสนอขอรับทุนเพื่อวิทยานิพนธ์ที่มีความร่วมมือระหว่าง
     นักวิจัยของ สวทช. และอาจารย์มหาวิทยาลัยตามที่ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนไว้และ
     มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งรายงานความก้าวหน้าการศึกษาวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ของตนเองใน
     ทุกๆ ภาคการศึกษาจนกว่าจะจบการศึกษามายัง สวทช. หากไม่ส่งรายงานความก้าวหน้าของ
     วิทยานิพนธ์ตามกำหนด หรือหากผลการเรียน และความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ไม่ผ่านการประเมิน
     จาก สวทช. โดย สวทช. มีสิทธิ์ ในการงดให้ทุนต่อไปได้

     กำหนดการส่งรายงานความก้าวหน้า

     - ภาคต้น ภายในวันที่ 31 ธันวาคม

     - ภาคปลาย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน

     เอกสารที่ต้องส่งให้โครงการ 

     - รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
     - ใบแสดงผลการศึกษา (ใบเกรด)
     - สำเนาผลงาน เช่น ผลงานตีพิมพ์ (ถ้ามี) 
     - คำรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา และนักวิจัย สวทช. รวมทั้งความเห็นว่าสมควรให้สนับสนุนทุน
       ต่อไปหรือไม่

     หากผู้ได้รับทุนส่งรายงานความก้าวหน้าล่าช้าหรือไม่ส่งรายงานความก้าวหน้า
     เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนด (ประกาศเตือนครั้งที่ 2 ) เงินทุนในภาคการเรียนต่อไป
     จะถูกระงับไว้ จนกว่าจะส่งรายงานความก้าวหน้าและผ่านการพิจารณาจาก สวทช.
     ให้สนับสนุนทุนต่อไปได้ 


     ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาและนักวิจัย สวทช. จะต้องดูแล ประเมินระดับผลการศึกษาและการทำวิจัย      ให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้เสนอไว้และลงความเห็นว่าสมควรให้สนับสนุนทุนต่อไปหรือไม่ในรายงาน
     ความก้าวหน้าของผู้ได้รับทุนทุกครั้ง อาจารย์ที่ปรึกษาและนักวิจัย สวทช. ควรให้การสนับสนุน
     ทางด้าน วิชาการของผู้ได้รับทุน ให้ได้ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์เป็นบทความ
     ในวารสารวิชาการ ที่เป็นที่ยอมรับ และ/หรือนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการนานาชาติชั้นนำได้
     รวมทั้งให้คำแนะนำ แก่ผู้ได้รับทุนให้สำเร็จการศึกษา เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านการทำวิจัย
     ตามเจตนารมณ์ของโครงการ ที่จะมุ่งพัฒนากำลังคนวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     ให้กับประเทศ

     หากผู้ได้รับทุนส่งรายงานความก้าวหน้าล่าช้าหรือหรือไม่ส่งรายงานความก้าวหน้าเมื่อถึงระยะเวลา
     ที่กำหนด  (ประกาศเตือนครั้งที่ 2) เงินทุนทุนในภาคการเรียนต่อไปจะถูกระงับไว้จนกว่า
     จะส่งรายงานความก้าวหน้า และผ่านการพิจารณาจาก สวทช. ให้สนับสนุนทุนต่อไปได้