การสนับสนุนเงินทุนการศึกษา

ทุน TGIST เป็นทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการทำวิจัยระหว่าง อาจารย์ใน สถาบัน
การศึกษา และนักวิจัย สวทช. โดยร่วมกันเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการควบคุมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา เงินทุนดังกล่าวจะสนับสนุนให้กับผู้รับทุนระดับปริญญาโท เป็นเวลา 2 ปี
นับจากเริ่มรับ ทุน และระดับปริญญาเอก เป็นเวลา 3 ปี นับจากเริ่มรับทุน โดยแบ่งเป็น 3 หมวดค่าใช้จ่าย
ดังภาพ

 

ระดับ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าเทอม
ค่าพัฒนาตนเอง
ป.โท
10,000 บาท/ เดือน
ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 80,000 / ปี
50,000 / 2 ปี
ป.เอก
12,000 บาท/เดือน
75,000 / 3 ปี


                     ประเภทค่าใช้จ่าย

                       1. หมวดค่าเล่าเรียน

                       2. หมวดค่าพัฒนาตนเอง

                       3. หมวดค่าใช้จ่ายส่วนตัว