การสมัครขอรับทุน

คุณสมบัติของนักศึกษา                          คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา 

คุณสมบัติของนักวิจัยสวทช.
               ระยะเวลาการรับสมัคร

เกณฑ์การพิจารณาเพื่อคัดเลือกข้อเสนอโครงการรับทุน  

ก่อนยื่นใบสมัครเพื่อขอรับทุนจากโครงการนั้น นักวิจัย สวทช. อาจารย์มหาวิทยาลัย
และนักศึกษา ควรพิจารณาประเด็นสำคัญต่างๆ ดังนี้ 

 • นักวิจัยและอาจารย์มหาวิทยาลัย จะต้องมีความพร้อมด้านสถานที่ทำวิจัย และทุนวิจัยรองรับให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

 • นักวิจัยและอาจารย์มหาวิทยาลัยจะต้องทำหน้าที่ร่วมกันในการควบคุมดูแล
  งานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหัวข้อที่นักวิจัยและอาจารย์มหาวิทยาลัย
  มีความสนใจร่วมกันและได้ยื่นเสนอเพื่อขอรับทุน

 • นักวิจัยและอาจารย์จะต้องมีการหารือในความร่วมมือทำวิจัยตามโครงการ
  ที่เสนอไว้ทั้งก่อนหน้าและในช่วงตลอดระยะรับทุนของนักศึกษาผู้ได้รับทุน

 • นักวิจัยและอาจารย์มหาวิทยาลัยจะต้องยอมรับร่วมกันที่จะเป็นอาจารย์
  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และดูแล นักศึกษาผู้ได้รับทุนไปจนกว่านักศึกษาผู้รับทุน
  จะสำเร็จการศึกษา

เกณฑ์การพิจารณาเพื่อคัดเลือกข้อเสนอโครงการรับทุน 

หัวข้อพิจารณา ความหมายของหัวข้อพิจารณา ลำดับความสำคัญ
1. หัวข้องานวิจัยตรงกับ
เป้าหมายของ สวทช.
เป็นงานวิจัยที่ตรงกับเป้าหมายการพัฒนา
ของ สวทช.
มากที่สุด
2. ศักยภาพของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
มีผลงานวิจัยและ มีความร่วมมือกับนักวิจัย สวทช.
โดยดู track record ของอาจารย์
มากที่สุด
3. ศักยภาพของ
นักวิจัย สวทช.
มีผลงานวิจัยและมีความร่วมมือกับอาจารย์
มหาวิทยาลัย โดยดู track record ของนักวิจัย
มากที่สุด
4. ความร่วมมือกันระหว่าง
อาจารย์และนักวิจัย
นักวิจัยและอาจารย์ควรมีความสนใจในงานวิจัย
ร่วมกันอย่างแท้จริง
มาก
5. จำนวนนักศึกษาทุน TGIST
ที่นักวิจัยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่
หากมีนักศึกษาในความดูแลมากจะทำให้
ประสิทธิภาพการดูแลนักศึกษาลดลง
ปกติควรมีนักศึกษาไม่เกิน 3 คน
มาก
6. ศักยภาพนักศึกษา
เป็นนักศึกษาที่มีศักยภาพการทำวิจัยดี และพิจารณา
รับนักศึกษาจากโครงการสร้างปัญญาวิทย์
ผลิตนักเทคโน (ทุน YSTP) เป็นพิเศษ
ปานกลาง

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
www.nstda.or.th/tgist/ ในช่วงเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ