การสมัครขอรับทุน

 คุณสมบัติของนักศึกษา                          คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 คุณสมบัติของนักวิจัยสวทช.
               ระยะเวลาการรับสมัคร

 เกณฑ์การพิจารณาเพื่อคัดเลือกข้อเสนอโครงการรับทุน     

ก่อนยื่นใบสมัครเพื่อขอรับทุนจากโครงการนั้น นักวิจัย สวทช. อาจารย์มหาวิทยาลัย
และนักศึกษา ควรพิจารณาประเด็นสำคัญต่างๆ ดังนี้ 
 • นักวิจัยและอาจารย์มหาวิทยาลัย จะต้องมีความพร้อมด้านสถานที่ทำวิจัย และทุนวิจัยรองรับให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

 • นักวิจัยและอาจารย์มหาวิทยาลัยจะต้องทำหน้าที่ร่วมกันในการควบคุมดูแล
  งานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหัวข้อที่นักวิจัยและอาจารย์มหาวิทยาลัย
  มีความสนใจร่วมกันและได้ยื่นเสนอเพื่อขอรับทุน

 • นักวิจัยและอาจารย์จะต้องมีการหารือในความร่วมมือทำวิจัยตามโครงการ
  ที่เสนอไว้ทั้งก่อนหน้าและในช่วงตลอดระยะรับทุนของนักศึกษาผู้ได้รับทุน

 • นักวิจัยและอาจารย์มหาวิทยาลัยจะต้องยอมรับร่วมกันที่จะเป็นอาจารย์
  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และดูแล นักศึกษาผู้ได้รับทุนไปจนกว่านักศึกษาผู้รับทุนจะสำเร็จการศึกษา


คุณสมบัติของนักวิจัย สวทช.

 1. เป็นนักวิจัย หรือผู้ช่วยนักวิจัย ที่มีสถานภาพเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยใน
  สังกัด สวทช. ที่ยินดีจะร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นิสิต /นักศึกษา ผู้ได้รับทุน

 2. มีความพร้อมในการดำเนินการวิจัยและมีทุนวิจัยขณะที่รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  วิทยานิพนธ์ หรือคาดว่าจะได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยอย่างแน่นอน
  (สำหรับทุนวิจัยที่กำลังอยู่ในระหว่างการขอรับทุนหากทราบผลการพิจารณา
  ได้รับทุน ให้แจ้งผลการได้รับทุนนั้นๆให้โครงการฯทราบ)

 3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมและควบคุมดูแลการทำวิทยานิพนธ์ของผู้ได้รับทุน
  ร่วมกับ อาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือด้วย จนผู้ได้รับทุนจะสำเร็จการศึกษา

 4. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยตามโครงการที่กำหนด

 5. รับผิดชอบเรื่องสถานที่ใน สวทช. ที่จะให้ผู้ได้รับทุนมาทำวิจัย

 6. ประเมินผลรายงานความก้าวหน้าการศึกษาวิจัยของผู้รับทุนทุก 6 เดือน
  จนกว่า ผู้ได้รับทุน จะสำเร็จการศึกษา

 7. ให้การสนับสนุนผลักดันการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ได้รับทุน เพื่อสร้าง
  นักวิจัยรุ่นใหม่ และช่วยเหลือ/สนับสนุน/ผลักดันให้สร้างผลงานในระหว่างรับทุน

 8. สนับสนุนให้เกิดทัศนคติที่ดีในการศึกษาวิจัย รับฟังความคิดเห็น และให้คำแนะนำ
  ที่สร้างสรรค์ให้กับผู้ได้รับทุน

 9. นักวิจัยไม่ควรมีนิสิต / นักศึกษาผู้ได้รับทุนจากโครงการฯ อยู่ในความดูแลเกิน
  กว่า 3 คนในเวลาเดียวกัน หรือ อาจพิจารณายกเว้นเป็นรายกรณีตามความเหมาะสมต่อไป

 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nstda.or.th/tgist/ ในช่วงเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ