การสมัครขอรับทุน

 คุณสมบัติของนักศึกษา                          คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 คุณสมบัติของนักวิจัยสวทช.
               ระยะเวลาการรับสมัคร

 เกณฑ์การพิจารณาเพื่อคัดเลือกข้อเสนอโครงการรับทุน     

ก่อนยื่นใบสมัครเพื่อขอรับทุนจากโครงการนั้น นักวิจัย สวทช. อาจารย์มหาวิทยาลัย
และนักศึกษา ควรพิจารณาประเด็นสำคัญต่างๆ ดังนี้ 
 • นักวิจัยและอาจารย์มหาวิทยาลัย จะต้องมีความพร้อมด้านสถานที่ทำวิจัย และทุนวิจัยรองรับให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

 • นักวิจัยและอาจารย์มหาวิทยาลัยจะต้องทำหน้าที่ร่วมกันในการควบคุมดูแล
  งานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหัวข้อที่นักวิจัยและอาจารย์มหาวิทยาลัย
  มีความสนใจร่วมกันและได้ยื่นเสนอเพื่อขอรับทุน

 • นักวิจัยและอาจารย์จะต้องมีการหารือในความร่วมมือทำวิจัยตามโครงการ
  ที่เสนอไว้ทั้งก่อนหน้าและในช่วงตลอดระยะรับทุนของนักศึกษาผู้ได้รับทุน

 • นักวิจัยและอาจารย์มหาวิทยาลัยจะต้องยอมรับร่วมกันที่จะเป็นอาจารย์
  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และดูแล นักศึกษาผู้ได้รับทุนไปจนกว่านักศึกษาผู้รับทุน
  จะสำเร็จการศึกษา

คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา

 1. เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับ
  บัณฑิตศึกษา

 2. เป็นผู้ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยปรากฎผลงานวิจัยใน 5 ปีหลัง และมีงานวิจัย
  ที่มีความร่วมมือกับนักวิจัย สวทช. อย่างแท้จริง

 3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมดูแลการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาร่วมกับ
  นักวิจัย สวทช. จนกว่าผู้ได้รับทุนจบการศึกษา

 4. รับผิดชอบเรื่องสถานที่ในมหาวิทยาลัยที่จะให้ผู้ได้รับทุนมาทำวิจัย 

 5. ให้คำรับรองและประเมินผลรายงานความก้าวหน้าการศึกษาวิจัยของผู้รับทุน
  ทุก 6 เดือน จนกว่า ผู้ได้รับทุนจะสำเร็จการศึกษา

 6. ให้การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ได้รับทุน
  อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ และช่วยให้สามารถสร้างผลงาน
  วิจัยที่มีคุณภาพในระหว่างรับทุน


 7. สนับสนุนให้เกิดทัศนคติที่ดีในการศึกษาวิจัย รับฟังความคิดเห็น และให้คำแนะนำ
  ที่สร้างสรรค์ให้กับผู้ได้รับทุน

 8. อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ร่วมโครงการฯ ไม่ควรมีนิสิต/นักศึกษาผู้ได้รับทุนของ
  โครงการฯ ในความดูแลเกินกว่า 3 คนในเวลาเดียวกัน หรืออาจพิจารณายกเว้น
  เป็นรายกรณี ตามความเหมาะสมต่อไป

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 
www.nstda.or.th/tgist/ ในช่วงเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ