การสมัครขอรับทุน

 คุณสมบัติของนักศึกษา                          คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 คุณสมบัติของนักวิจัยสวทช.
                ระยะเวลาการรับสมัคร

เกณฑ์การพิจารณาเพื่อคัดเลือกข้อเสนอโครงการรับทุน     


ก่อนยื่นใบสมัครเพื่อขอรับทุนจากโครงการนั้น นักวิจัย สวทช. อาจารย์มหาวิทยาลัย
และนักศึกษา ควรพิจารณาประเด็นสำคัญต่างๆ ดังนี้ 

 • นักวิจัยและอาจารย์มหาวิทยาลัย จะต้องมีความพร้อมด้านสถานที่ทำวิจัย และทุนวิจัยรองรับให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

 • นักวิจัยและอาจารย์มหาวิทยาลัยจะต้องทำหน้าที่ร่วมกันในการควบคุมดูแล
  งานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหัวข้อที่นักวิจัยและอาจารย์มหาวิทยาลัย
  มีความสนใจร่วมกันและได้ยื่นเสนอเพื่อขอรับทุน


 • นักวิจัยและอาจารย์จะต้องมีการหารือในความร่วมมือทำวิจัยตามโครงการ
  ที่เสนอไว้ทั้งก่อนหน้าและในช่วงตลอดระยะรับทุนของนักศึกษาผู้ได้รับทุน


 • นักวิจัยและอาจารย์มหาวิทยาลัยจะต้องยอมรับร่วมกันที่จะเป็นอาจารย์
  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และดูแล นักศึกษาผู้ได้รับทุนไปจนกว่านักศึกษาผู้รับทุน
  จะสำเร็จการศึกษา

คุณสมบัติของนักศึกษาผู้สมัครรับทุน

 1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หรือควรจะผ่านการสอบ
  คัดเลือกให้เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแล้วโดยจะต้อง
  เรียนรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และสามารถเดินทาง
  มาทำวิจัยได้ทั้งที่ สวทช. และที่มหาวิทยาลัย
  (สามารถสมัครในระหว่างรอผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อได้)


 2. ผู้สมัครขอรับทุนในระดับปริญญาโท ต้องมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี
  ไม่น้อยกว่า 2.75 และถ้าสมัครขอรับทุนในระดับปริญญาเอกต้องมีผลการเรียน
  ในระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.50 
  (กรณีผู้สมัครมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด แต่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร
  วิชาการระดับนานาชาติ หรือจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร มาก่อน และได้รับการ
  รับรองจากนักวิจัย สวทช. และอาจารย์ที่ปรึกษาว่ามีคุณสมบัติของความเป็น
  นักวิจัยที่ดี ในอนาคต ผู้สมัครสามารถยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อเข้ารับการ
  พิจารณาขอรับทุนได้)


 3. ต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาซ้ำซ้อนในหมวดค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัว
  รายเดือนจากทุนอื่น (ให้รับเพิ่มเติมได้เฉพาะทุนที่สนับสนุนเงินทุนวิจัยและต้องแจ้ง
  ให้ทางโครงการฯทราบก่อนรับทุนนั้น)

 4. ต้องพร้อมที่จะศึกษาและทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์เต็มเวลาจนสำเร็จการศึกษาใน
  ระดับที่ได้รับทุนนั้นๆ (ในกรณีเป็นข้าราชการหรือผู้ทำงานมีเงินเดือนประจำ
  ต้องลาศึกษาต่อเต็มเวลาโดยต้องส่งรายงานความก้าวหน้าการศึกษาวิจัยให้
  โครงการฯ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา)

 5. หลังสำเร็จการศึกษานักศึกษาต้องมีวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 1 ฉบับ
  และนักศึกษาปริญญาเอกต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่อยู่
  ในฐานข้อมูลอย่างน้อย 1 บทความ (นักศึกษาปริญญาโทต้องมีผลงานตีพิมพ์ฯ
  หรือผลงานวิชาการลักษณะอื่นที่เทียบเท่า) โดยจะต้องเขียนขอบคุณทุน TGIST
  ที่ได้ให้การสนับสนุนทุนไว้ในวิทยานิพนธ์และบทความวิชาการรวมทั้งผลงานอื่นๆ
  ตลอดระยะเวลารับทุนด้วย (โปรดระบุเลขที่สัญญารับทุน)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 
www.nstda.or.th/tgist/ ในช่วงเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ