การสมัครขอรับทุน

 คุณสมบัติของนักศึกษา                      คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 คุณสมบัติของนักวิจัย สวทช.
             ระยะเวลาการรับสมัคร

เกณฑ์การพิจารณาเพื่อคัดเลือกข้อเสนอโครงการรับทุน       

       

ก่อนยื่นใบสมัครเพื่อขอรับทุนจากโครงการนั้น นักวิจัย สวทช. อาจารย์มหาวิทยาลัย
และนักศึกษา ควรพิจารณาประเด็นสำคัญต่างๆ ดังนี้ 

 • นักวิจัยและอาจารย์มหาวิทยาลัย จะต้องมีความพร้อมด้านสถานที่ทำวิจัย
  และทุนวิจัยรองรับให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ


 • นักวิจัยและอาจารย์มหาวิทยาลัยจะต้องทำหน้าที่ร่วมกันในการควบคุมดูแลงาน
  วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ในหัวข้อที่นักวิจัยและอาจารย์มหาวิทยาลัย
  มีความสนใจร่วมกันและได้ยื่นเสนอเพื่อขอรับทุน


 • นักวิจัยและอาจารย์จะต้องมีการหารือในความร่วมมือทำวิจัยตามโครงการ
  ที่เสนอไว้ทั้งก่อนหน้าและในช่วงตลอดระยะรับทุนของนักศึกษาผู้ได้รับทุน


 • นักวิจัยและอาจารย์มหาวิทยาลัยจะต้องยอมรับร่วมกันที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  วิทยานิพนธ์และดูแล นักศึกษาผู้ได้รับทุนไปจนกว่านักศึกษาผู้รับทุน
  จะสำเร็จการศึกษา