ดาวน์โหลดฟอร์มบทคัดย่อ        


(ร่าง) กำหนดการ
กิจกรรมพิเศษและการนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัยปริญญานิพนธ์โครงการ YSTP
และนำเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์โครงการ TGIST และ NUI-RC

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561

ห้องประชุมออดิทอเรียม และห้องประชุมชั้น 3 และ 4 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จ.ปทุมธาน

       

08:30 - 08:45 น. 

ลงทะเบียนบริเวณหน้าห้องประชุม 405 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ (TSP-CC)

08:45 - 09:00 น. 

กล่าวต้อนรับโดย ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

09:00 - 11:00 น. 

“จริยธรรมการวิจัย : Research Ethics for all Research”
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยความร่วมมือของฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย สวทช.

11:00 - 12:00 น. 
กิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง "จากไอเดีย..สู่นวัตกรรมทางสังคม” ประสบการณ์ผู้ชนะรางวัลที่ 1
จากเวทีประกวดผลงานนวัตกรรม SWISSINNOVATION 2017 โดย นายประสิทธิ์ ป้องสูน ศิษย์เก่าโครงการทุน TGIST Co-Founder บริษัท คิทฟอร์เวิร์ด จำกัด
12:00 - 13:00 น. 
รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 - 16:00 น. 
นักศึกษานำเสนอความก้าวหน้าวิจัยปริญญานิพนธ์และวิทยานิพนธ์
(ตามรายชื่อและห้องที่แจ้งไว้ในตารางนำเสนอผลงาน)
16:00 - 16:30 น. 
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาโครงการทุน YSTP
 

ระเบียบการนำเสนอผลงานสำหรับทุกคน

นักศึกษาทุน TGIST และ NUI-RC ทุกคนที่มีความก้าวหน้างานวิจัยตั้งแต่ 70% ขึ้นไปต้องมานำเสนออย่างน้อย 1 ครั้ง


1. นักศึกษาปริญญาตรีและโท จะมีเวลาในการนำเสนอผลงานคนละ 15 นาทีรวมตอบคำถาม  ส่วนปริญญาเอกนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ มีเวลานำเสนอผลงาน 20 นาทีรวมตอบคำถาม  (บทคัดย่อ ไฟล์นำเสนอ และพูดนำเสนอผลงานเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้)

2. เมื่อเสร็จสิ้นการลงทะเบียนแล้ว โครงการจะจัดห้องนำเสนอผลงานและลำดับการนำเสนอ  โดยประกาศให้นักศึกษาได้รับทราบภายหลัง ทางอีเมล์และเวบไซต์ของโครงการ

3. ให้นักศึกษาถือปฏิบัติเรื่องการนำเสนอผลงานดังนี้

           3.1 ให้นักศึกษานำไฟล์นำเสนอผลงานซึ่งบันทึกในรูปแบบ PowerPoint 2007 หรือ 2013 เท่านั้น หรือ PDF มาในวันนำเสนอผลงาน
                วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โดยฝ่ายฯ จะเตรียมคอมพิวเตอร์ไว้ในห้องนำเสนอผลงาน (ประกาศภายหลัง)

           3.2 นักศึกษาจะต้องนำไฟล์มา save ลงในคอมพิวเตอร์ที่ Desktop ภายหลังการลงทะเบียนในช่วงเช้าหรือระหว่างพักรับประทาน
                อาหารกลางวันของวันนำเสนอผลงาน และตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อ-นามสกุลของตนเอง 

           3.3 ในกรณีที่นักศึกษาไม่นำไฟล์นำเสนอมาบันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์ในเวลาตามข้อ 3.2 จะไม่ได้รับเวลานำเสนอเพิ่มเติมจากเดิม

           3.4 นักศึกษาจะต้องนำเสนอผลงานตามลำดับที่จัดไว้ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและประธานนำเสนอผลงานในแต่ละห้องได้อนุญาต
                ให้ปรับเปลี่ยนลำดับได้ นักศึกษาที่มาสายอาจถูกพิจารณาให้นำเสนอผลงานเป็นคนสุดท้าย

               3.5 เมื่อนำเสนอผลงานเสร็จแล้ว ห้ามลบไฟล์นำเสนอออกจากคอมพิวเตอร์ เพราะโครงการฯ จะเก็บไว้เป็นหลักฐาน
                หากตรวจไม่พบไฟล์นำเสนอ นักศึกษาจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าผลงานวิจัยปริญญานิพนธ์เป็นเอกสารให้แก่โครงการภายใน 7 วัน                 ภายหลังวันที่นำเสนอผลงาน (คนที่มานำเสนอผลงานแบบปากเปล่า และส่งไฟล์นำเสนอแล้ว ไม่ต้องส่งเอกสารรายงาน)
 
4 นักศึกษาปริญญาตรี แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา นักศึกษาปริญญาโทและเอก แต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย

 

ข้อมูลด้านล่างนี้ สำหรับนักศึกษาทุน YSTP เท่านั้น

1. วันนำเสนอผลงาน นักศึกษาทุกคนโปรดส่งไฟล์รายงานผลการปฏิบัติงานวิจัยปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์โดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
โดยแชร์ไฟล์ผ่าน google drive และส่ง link มาที่คุณสุพัตรา อีเมล์ supattra@nstda.or.th พร้อมเปิด Public เพื่อให้ดาวน์โหลดไฟล์ได้
(ไม่ต้องส่งรายงานที่เป็นกระดาษ) โดยจะต้องมีลายมือชื่ออาจารย์ นักวิจัย สวทช. และนักศึกษา รับรองรายงานฉบับดังกล่าวอยู่ในไฟล์ด้วย (ใช้รูปแบบเดียวกับที่ส่งมหาวิทยาลัยได้) ในกรณีที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นักศึกษาสามารถส่งภายหลังได้จนถึงวันที่ 15 มิ.ย. 2561

2. นักศึกษาทุกคนโปรดส่งเอกสารต่างๆ รวมทั้งใบเสร็จรับเงินที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินทุนค่าใช้จ่ายในการวิจัยทุกรายการ
(ส่งเอกสารฉบับจริงเท่านั้น) มาพร้อมเอกสารสรุปแสดงรายการ (โดยนักวิจัยลงนามเรียบร้อยแล้ว) ในวันนำเสนอผลงาน

ในกรณีที่นักศึกษาใช้เงินค่าใช้จ่ายในการวิจัยไม่หมด มีเงินคงเหลือตามแบบฟอร์มสรุปค่าใช้จ่ายนี้ ขอให้น้องๆ โอนเงินทุนที่เหลือเข้ามา
ที่บัญชี สวทช. (สามารถส่งภายหลังได้ไม่เกิน 15 มิ.ย. 2561 ณ ห้อง SC105 ชั้น 1 อาคาร2 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร)

ชื่อบัญชี   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เลขที่ บัญชี 080-0000010
ธนาคาร กรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)
สาขา ย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์

แล้วนำใบโอนเงินที่ธนาคารคืนมาให้ (ตัวจริงเท่านั้น) ส่งมาพร้อมกับแบบฟอร์มสรุปค่าใช้จ่ายที่ลงนามครบแล้ว และเอกสารใบเสร็จต่างๆ (ต้องส่งมาพร้อมๆ กัน แยกกันไม่ได้เพราะจะไม่ทราบว่าใครโอนเงินเข้าบัญชีสวทช.)

หากนักศึกษาใช้เงินทุนหมดแล้วให้ส่งเฉพาะแบบฟอร์มสรุปค่าใช้จ่ายและ เอกสารใบเสร็จเท่านั้น

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสรุปค่าใช้จ่ายในการวิจัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย

มีปัญหาในการใช้ระบบ ติดต่อคุณสุพัตรา (พี่เอม) อีเมล์ : supattra@nstda.or.th