รางวัลนักศึกษาทุนผู้มีผลงานทางวิชาการระดับยอดเยี่ยม (Outstanding Award)

นอกจากการสนับสนุนพิเศษอื่นๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ทางโครงการยังเล็งเห็นถึงความสำคัญ
ในการเชิดชูเกียรติและสร้างแรงผลักดันแก่นักศึกษาทุนผู้มีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงในการ สร้างสรรค์
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสากลโดยนักศึกษาที่มีผลการศึกษา
และผลการวิจัยดีเยี่ยม สามารถยื่นเสนอผลงานต่างๆ แก่ทางโครงการเพื่อเข้าร่วมการพิจารณารางวัล
นักศึกษาทุน ผู้มีผลงานทางวิชาการระดับยอดเยี่ยม (Outstanding Award) โดยนักศึกษาจะได้รับโล่
เชิดชูเกียรติ พร้อมเกียรติบัตรจาก สวทช.