ข้อปฏิบัติสำหรับผู้จบการศึกษา

ในกรณีที่หมดระยะรับทุนแล้ว แต่ผู้ได้รับทุนยังไม่จบการศึกษา ผู้ได้รับทุนยังคงมีหน้าที่รายงาน
ความก้าวหน้าทุก 6 เดือนไปจนกว่าจะจบการศึกษา ทั้งนี้รวมถึงผู้ที่จะจบการศึกษาในแต่ละภาค
การศึกษา จะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับสมบูรณ์ก่อนจบ พร้อมส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
ผู้ได้รับทุนจะต้องเรียนรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยจนครบ โดยต้องผ่านเกณฑ์ ของหลักสูตร
และจะสิ้นสุดสัญญาการรับทุนเมื่อผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับทุน กรณีผู้รับทุนกระทำผิด
เงื่อนไขการรับทุนหรือลาออกจากหลักสูตรที่ได้รับทุนก่อนสำเร็จการศึกษา หรือยกเลิกการศึกษาวิจัย
ในโครงการที่ได้รับทุน ผู้รับทุนจะต้องแจ้ง สวทช. ให้พิจารณากรณีชดใช้ทุนคืน

เอกสารที่ต้องส่งโครงการ (รับเฉพาะเป็น CD-ROM เท่านั้น) 

เมื่อผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับทุนจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ แก่ สวทช. ภายใน 45 วัน
หลังสำเร็จการศึกษา ส่งแผ่น CD-ROM จำนวน 2 แผ่น
ที่ประกอบด้วย 

 CD-ROM แผ่นที่ 1 
1. ไฟล์รายงานฉบับ 100% ตามแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าจากเวบไซต์ TGISTเป็นไฟล์ pdf
(แต่หากเคยส่งมาก่อนหน้าแล้ว ก็ข้ามข้อนี้ไปได้เลยค่ะ)

2. ไฟล์ pdf วิทยานิพนธ์ทั้งฉบับ ที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการวิทยานิพนธ์

3. ไฟล์ pdf ใบแสดงผลการศึกษา (transcript)

4. ไฟล์ pdf & word แบบสอบถามหลังจบตามแบบฟอร์มในเวบไซต์
(เมื่อมีการเปลี่ยนสถานที่ทำงาน ที่อยู่ หรือ e-mail ที่สามารถติดต่อได้ ให้แจ้งมาที่ TGISTเพื่อทราบ
สำหรับใช้ในการติดต่อส่งข่าวสารให้กับผู้รับทุนต่อไป) 

5. ไฟล์ pdf สำเนาผลงานทุกประเภท ตามที่แจ้งไว้ในแบบสอบถามหลังจบ

6. ไฟล์ jpg รูปภาพของนักศึกษา จำนวน 2 รูป (เห็นหน้าชัดเจน)

 CD-ROM แผ่นที่ 2 
- ไฟล์ pdf วิทยานิพนธ์ทั้งฉบับ ที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการวิทยานิพนธ์

* ผลงานหรือสิ่งตีพิมพ์ใดๆ อันเกิดจากงานวิจัยที่ได้รับทุน ให้ระบุด้วยว่าได้รับทุนสนับสนุนจาก “สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สัญญารับทุนเลขที่.....” *