การทำสัญญารับทุน                     ขั้นตอนการทำสัญญารับทุน

นักศึกษาที่ สวทช.ได้ประกาศรายชื่อเป็นผู้ได้รับทุนแล้ว ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
รวมทั้งศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการทำสัญญา โดยเตรียมเอกสารประกอบการทำสัญญา
ให้ครบถ้วนและถูกต้อง รวมทั้งสรรหาบุคคลผู้ค้ำประกันตามคุณสมบัติที่โครงการได้แจ้งไว้

คุณสมบัติของผู้รับทุน

 1. ต้องเป็นนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วในหลักสูตรที่มี
  โครงการวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัย สวทช. และอาจารย์ในสถาบันที่ศึกษาอยู่ หากนักศึกษา
  ไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว จะไม่มีสิทธิ์ได้รับทุน

 2. ไม่รับทุนการศึกษาอื่นในส่วนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัวซ้ำซ้อน

 3. ต้องศึกษาและทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ที่ได้รับทุนเต็มเวลาจนสำเร็จการศึกษาในระดับ
  ที่ได้รับทุน (ในกรณีเป็นข้าราชการ หรือผู้ทำงานมีเงินเดือนประจำ ต้องลาศึกษาต่อ) 

 4. ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับที่ได้รับทุน หากผู้รับทุนละทิ้งการทำวิจัยในหัวข้อที่ได้รับทุน
  โดยไม่มีเหตุผลที่สมควร จะต้องชดใช้ทุนคืน สวทช. 

คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน (ข้อใดข้อหนึ่ง)

 1. บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง

 2. บุคคลที่เป็นข้าราชการตั้งแต่ ระดับ 3 ขึ้นไป (หรือเทียบเท่า)

 3. บุคคลซึ่งเป็นผู้มีความมั่นคงทางอาชีพ

เอกสารประกอบการทำสัญญา

เตรียมเอกสารทุกรายการจำนวน 3 ชุด พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 • แบบฟอร์มสัญญาซึ่งโครงการจัดส่งให้ผ่านมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด 

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับทุน 

 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกัน 

 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน