สถานที่ติดต่อ

โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย
(Thailand Graduate Institute of Science and Technology, TGIST) 
ห้องSC105 อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ที่อยู่ : 132 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
ติดต่อ : 

คุณ จันทร์ธิรา มงคลวัย 
ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย
 

คุณ วารี อัชชะกุลวิสุทธิ์ (หัวหน้าโครงการทุนTGIST)
โทร. 0-2564-7000 ต่อ 1424

  คุณ อมรรัตน์ แสงทอง
โทร. 0-2564-7000 ต่อ 1459
  คุณ อุไร สมหวังสิริสกุล  
โทร.0-2564-7000 ต่อ 1458
  คุณ วิภาดา ชาวนาวิก 
โทร.0-2564-7000 ต่อ 1428
  คุณ สุพัตรา ชื่นอารมย์ 
โทร.0-2564-7000 ต่อ 1425
อีเมล์ : tgist@nstda.or.th
   
  Home Page : http://www.nstda.or.th/tgist/