ปฏิทินกิจกรรมของทุน TGIST

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ
ประชาสัมพันธ์โครงการ
( Road show)
มกราคม - กุมภาพันธ์
รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุน
1 กุมภาพันธ์ - 
31 มีนาคม
ประชุมพิจารณาคัดเลือกทุน
เมษายน - พฤษภาคม
ประกาศชื่อผู้ได้รับทุน
กรกฎาคม
ปฐมนิเทศผู้ได้รับทุนและทำสัญญารับทุน
กรกฎาคม
ส่งเงินทุนงวดแรก/ภาคต้น
(เงินทุนประจำเดือนมิถุนายน -
พฤศจิกายน)
กรกฎาคม - สิงหาคม
หลังสัญญาลงนามทุกฝ่ายแล้ว / หลังส่ง รายงานความก้าวหน้าการศึกษาและวิจัย และผ่านการประเมินจาก สวทช. แล้ว
การนำเสนอรายงาน
ความก้าวหน้า
พฤษภาคม
งาน TGIST Progress Report
ผู้รับทุนส่งรายงานความก้าวหน้า

ประจำภาคต้น

รอบที่1
ภายในเดือนธันวาคม

รอบที่2 
ภายในเดือนมิถุนายน

ต้องส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด
ส่งเงินทุนงวดที่ 2 / ภาคปลาย
(เงินทุนประจำเดือนธันวาคม-
พฤษภาคม)
พฤศจิกายน - ธันวาคม
รับสมัครนักศึกษาทุน
รางวัล Outstanding Award
ประกาศผล และมอบเกียรติบัตร
มกราคม - มีนาคม
การนำเสนอผลงานประจำปี
เพื่อรายงานความก้าวหน้า
ของงานวิจัย ครั้งที่ 2
มีนาคม
TGIST Progress Report
มักจัดในช่วง งานประชุมวิชาการ
ประจำปี สวทช.
ผู้รับทุนส่งรายงานความก้าวหน้า
ภาคปลาย
เมษายน - พฤษภาคม
ต้องส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด