โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST)

เรียน ทุกท่าน

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรวิจัย สวทช. ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจสมัครเข้ารับทุน TGIST ปี 2563 บัดนี้การพิจารณา
คัดเลือกได้ดำเนินการเป็นที่สิ้นสุดแล้ว จึงขอประกาศผลผู้ได้รับทุน TGIST ประจำปี 2563 ที่ www.nstda.or.th/tgist/

สำหรับนักศึกษาผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุน โปรดดำเนินการดังนี้

1. กิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์วันที่ 14 สิงหาคม 2563 (10.00-12.00 น.) และ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 (09.00-12.00 น.)
และผู้ที่ได้รับทุนทุกคนโปรดลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศทางเวปไซต์ได้ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. - 27 ก.ค. 2563
(ผู้ได้รับทุนต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 วัน คลิกลงทะเบียน>> )

2. เตรียมเอกสารเพื่อประกอบสัญญารับทุนดังนี้

ผู้รับทุน
1. สำเนาบัตรประชาชน (ไม่หมดอายุ) ของผู้รับทุน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน 3 ชุด
2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา/นิสิต ของผู้รับทุน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน 3 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับทุน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน 3 ชุด


ผู้ค้ำประกัน (กรณีผู้คำประกันสถานภาพ โสด)
1. สำเนาบัตรประชาชน (ไม่หมดอายุ) ของผู้ค้ำประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน 3 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ค้ำประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน 3 ชุด

ผู้ค้ำประกัน (กรณีผู้คำประกันสถานภาพ สมรส หมายถึงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเท่านั้น
ถ้าไม่ได้จดทะเบียน ให้ถือว่าสถานภาพโสด)

1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกัน (ไม่หมดอายุ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน 3 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน 3 ชุด
3. สำเนาทะเบียนสมรสของผู้ค้ำประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน 3 ชุด
4. สำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรส (ไม่หมดอายุ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ 3 ชุด
5. สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน 3 ชุด
6. ติดอากรแสตมป์ในสัญญาค้ำประกันทั้งหมด 3 ชุดๆ ละ 10 บาท


หมายเหตุ : คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน ได้แก่
1. บิดา มารดา ผู้ปกครอง ญาติ หรือ
2. บุคคลที่เป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป (หรือเทียบเท่า) หรือ
3. ผู้ทำงานในหน่วยงานเอกชน หรืออาชีพอิสระที่มีความมั่นคง
(สามารถชดใช้เงินทุนแทนนักศึกษาได้ในกรณีจำเป็น)


3. สัญญารับทุน (ทางโครงการเปิดระบบดาวน์โหลดสัญญารับทุนที่หน้าเว็บไซต์เท่านั้นโดยจะแจ้งวันอีกครั้งทางหน้าเว็บไซต์และอีเมลของนักศึกษา)


4. โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ และกิจกรรมปฐมนิเทศทางเว็บไซต์และอีเมล (โปรดเช็คอีเมล์สัปดาห์ละ 2 ครั้ง)

 

ระดับปริญญาเอก จำนวน 35 คน
นายไกรกริช อุตมะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นายชัยชวิน ชวประดิษฐ์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย 
นางสาวธัญรดา ลิขิตเสถียร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นางสาวลลิตา ชาญธีรวัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
นางสาวสุภารัตน์ กลิ่นสว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
นางสาวอนุตตรีย์ อินอยู่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นายอนุวัฒน์ จันดามุก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
นายณัฐพงษ์ คำมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
นายดุล บริบููรณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
นางสาวนัทธ์หทัย สายทองคำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาวพรพรรณ พิมล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
นางสาวพัชรากร สักเพ็ง มหาวิทยาลัยมหิดล 
นางสาวมณีรัตน์ ทะละ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นายมนตรี หาญโก่ย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
นางสาววรรษชล สุมาระสิงห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายสุรศักดิ์ ร่วมรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
นางสาวอรปรียา เวียงอินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
นางสาวอริศรา วรรณฤกษ์งาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
Miss Naw Aye Thidar Han  Mahidol University
นางสาววสุธร บัวคอม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
นางสาวศุภรดา คำชมภู มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
นางสาวอภิญญา ผาดอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
นางสาวชลลดา โพธิ์ขำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
นางสาวณัฐาพร ทวีลาภ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
นายนฤดล ภูศรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
นางสาวนันทรัตน์ บุญเลา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย 
นายบุญรัตน์ ทารัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
นางสาวปิยพร มาตุลกุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
นางสาวภัทราวดี ใหญ่วงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นางสาวศิริวิภา พรหมวิชัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
นางสาวศุภนิดา ฉิมแพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายสุกฤตยะ เจษฎาลักษณ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
นางสาวทักษร จิรธรรมประดับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
นายนรา นาคีนพคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาวรัชฎา วงษ์กันยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ระดับปริญญาโท จำนวน 60 คน
นางสาวเงินตรา สำนักนิตย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
นางสาวณัฐธิดา มั่นบัว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
นายณัฐนนท์ ฟูเฟื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นายณัฐภณ แสงคล้าย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
นายดลหะรีด และตี มหาวิทยาลัยทักษิณ 
นายดารัณ โปร่งจิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
นางสาวธัญชนก ขันแก้ว มหาวิทยาลัยมหิดล 
นางสาวธัญญารัตน์ ใจงูเหลือม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
นางสาวนุสรีย์ สามาลูกา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
นางสาวบุษกร ผิวเงินยวง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
นางสาวปัญญาวริณ สุ่มมาตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
นางสาวปัทณพร ลู่สกุลวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
นางสาวปัทมพร พุ่มพงษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
นางสาวปิยมาศ ม่วงสวย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
นายพศิน แจ่มหม้อ มหาวิทยาลัยมหิดล 
นางสาวพัชรพรรณ แสงอรุณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
นางสาวแพรวรุ่ง โอฬาร์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
นายรัฐพล ใจคำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
นางสาวสุวรรณา พู่กันแกมแก้ว มหาวิทยาลัยศิลปากร 
นายเสกข์ บัวเจริญ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
นางสาวฮับเซาะ มามะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Mr.Chonut Xaiyathoumma Suranaree University of Technology
นางสาวกชพรรณ ไชยสง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
นางสาวดรุณี สุขชิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
นายธนดล ศุภบรรณพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
นายธัญธร เพชรทวีรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาวนภเกตน์ สมชื่อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
นายปฐวี สักกะตะ มหาวิทยาลัยมหิดล 
นายปวีณณัฏฐ์ สินธุยะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
นายพศุฒร์ พรหมสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาวภัทรสุดา เวียนศิริ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
นางสาวมนัสนันท์ นิติรักสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาวศศิธร พิลาทอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
นางสาวศิรินภา เชื้อคำลือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นายชัยวัฒน์ ชากะจะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
นายธนกฤต ไกรสิงห์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
นางสาวพรทิพย์ ชำนาญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
นายพีรวิชญ์ โพธิโชติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
นายอัครพล พรหมพิริยะพงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายกฤษฎา วัชรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาวกัลยาวดี บุรีแก้ว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
นายจักรกฤษณ์ จันทร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
นายจิรวัฒน์ ชูแสง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
นายเชาวนันต์ อุดมศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายณัฐพงศ์ สิทธิกูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
นายธนยศ เบิกบาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
นางสาวธนาชิตา สุมณฑา มหาวิทยาลัยมหิดล 
นางสาวธัญญรัตน์ ชูศรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
นางสาวปุณยนุช ธรรมอาชีพ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
นางสาวลัดดา สระทองเษียร มหาวิทยาลัยมหิดล 
นางสาววนิดา สุวรรณฤกษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
นางสาววีรยา บุญริ้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
นายสมญา ทันสมัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางสาวสุธิดา ทำมาน้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
นางสาวสุปวีณ์ อินทร์ลำพันธุ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
นางสาวหนึ่งหทัย ชัยยา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
นางสาวกานพิชชา สมเนตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
นางสาวดวงรดา ยุทธกำธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นางสาวนฤมล การคาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
นางสาววัลย์ลดา สุขสมโภชน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   
© Copyright 2008 Thailand Graduate Institute of Science and Technology (TGIST), NSTDA. All rights reserved.