มาตรการลดหย่อนภาษี สวทช.

 

มาตรการการบริจาคเงินเข้ากองทุนฯ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี

 

           การบริจาคเงินสำหรับกิจกรรมการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เป็นช่องทางหนึ่งในการใช้แหล่งเงินสนับสนุนจากภายนอกเพื่อใช้ดำเนินการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ที่จะนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม

      กรมสรรพากรจึงได้ออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๖๘) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้แก่กองทุนฯ ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 4 กองทุน ได้แก่ 

      1) กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
      2) กองทุนสนับสนุนการวิจัย ภายใต้สานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)
      3) กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข ภายใต้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
      4) กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ภายใต้สานักงานมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)

      โดยให้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีแก่ผู้บริจาคเงินให้กองทุนฯ ดังกล่าว ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริจาคเงินเข้ากองทุนที่ดำเนินการหรือสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

      *หมายเหตุ:   

       - เมื่อรวมกับการบริจาคด้านการศึกษาต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ (บุคคลธรรมดา)
       - เมื่อรวมกับการบริจาคด้านการศึกษาต้องไม่เกิน 10% ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ (นิติบุคคล)

 

     ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : https://www.nstda.or.th/tei/th/images/Document/ApplicationForm_Tax.pdf

      : https://www.nstda.or.th/tei/th/images/Document/ApplicationForm_Tax_ENG.pdf 

 

   วิธีการบริจาคเงินผ่าน e-donation ทำได้ดังนี้
1) เปิด application ของธนาคารต่างๆ 
2) ไปที่หน้าโอนเงิน
3) กดที่ QR Code แล้วแสกนที่ QR code ตามด้านล่างนี้ 
4) กรอกจำนวนเงินที่ต้องการบริจาค
5) เลือกต้องการให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลรายการนี้ให้แก่กรมสรรพากร เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

 

Let Scan !!