ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

- คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการละ 40,000 บาท

 

การยื่นขอรับรองกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

บริษัทติดต่อขอรับรองกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงพร้อมเอกสารประกอบ ได้แก่

- หนังสือแจ้งความประสงค์จากบริษัทที่จะขอให้ สวทช. รับรองกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

- แบบคำขอรับรองกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและแบบประกอบคำขอที่กำหนดขึ้นโดย สวทช.

- สำเนาคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนและร่างบัตรส่งเสริมการลงทุนที่กำหนดขึ้นโดย บีโอไอ

- สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท    

- สำเนาหนังสือรับรองอำนาจกรรมการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ

- เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยี และหลักฐานแสดงถึงการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว

- หลักฐานแสดงมาตรฐานหรือข้อกำหนดทางกฏหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)        

- หลักฐานแสดงมาตรการในการจัดการของเสียและแผนป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)

- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

 

*หมายเหตุ
1. สวทช. จะพิจารณารับรองเฉพาะในส่วนของเนื้อหาโครงการที่จะลงทุนว่ามีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหรือไม่ เท่านั้น
2. การพิจารณาโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ BOI สวทช.เป็นเพียงผู้ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาเท่านั้นเท่านั้น