ห้องรับรอง (VIP)

ห้องรับรอง (VIP)

ห้องรับรอง (VIP )ใช้เป็นห้องอเนกประสงค์ สำหรับรับรองวิทยากร หรือเป็นห้องทีมงาน
ในการจัดเตรียมงาน มีทั้งหมด 7 ห้อง