มาตรฐานต่างๆ

ASEAN MICE Venue Standards หรือ AMVS เป็นมาตรฐานสถานที่จัดการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ที่พัฒนาโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ซึ่งได้รับการรับรองให้เป็นมาตรฐานระดับอาเซียนจากคณะรัฐมนตรีอาเซียนแล้ว 2 ประเภท คือ ประเภทห้องประชุมและสัมมนา และสถานที่จัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า โดยมีสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน AMVS ทั่วอาเซียนรวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 100 แห่ง เป็นสถานประกอบการในประเทศไทยถึง 53 แห่ง ซึ่งนับว่ามากที่สุดในอาเซียน โดย สสปน. ตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายใน 5 ปี นับจากนี้จะมีสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน AMVS มากกว่า 500 แห่งทั่วอาเซียน ซึ่งจะก่อให้เกิดการเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย ASEAN Connectivity ร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป

ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  ได้เข้าร่วมการประเมินและผ่านการรับรองมาตรฐาน AMVS ประเภทห้องประชุม ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2564 จำนวน 1 ห้อง คือ ห้องประชุม CC-403 ชั้น 4