เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)

ผลการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance)

 • การจัดการขยะ ตามหลักการ 4R
 • การบำบัดน้ำเสียเพื่อนำมาใช้ใหม่
 • ลดการใช้พลังงานโดยเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นแบบประหยัดพลังงาน
 • ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก บริการชาร์จโทรศัพท์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
 • นโยบายลดการใช้กระดาษ
 • การให้บริการน้ำดื่มขวดแก้วพร้อมหลอดไบโอ รวมทั้งจัดวางถังน้ำคูลเลอร์แทนการใช้ขวดพลาสติกเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผลการดําเนินงานด้านสังคม
(Social Performance)

 • การถ่ายทอดองค์วามรู้ด้านบริหารจัดการในอุตสาหกรรมไมซ์แก่บุคคลที่ให้บริการและผู้สนใจ โดยเปิดเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน สอนงาน
 • รับนักศึกษาฝึกงานเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมไมซ์แก่สังคม
 • จัดอบรมดิจิทัลให้กับหน่วยงานภาครัฐ

ผลการดําเนินงานด้านเศรษฐกิจ
(Economic Performance)

 • เปิดโอกาสในการจ้างงานคนในชุมชนโดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ และคัดเลือกโดยพิจารณาบุคลากรที่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงก่อน เพื่อสร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชน
 • จัดสรรพื้นที่ให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชนในการจำหน่ายสินค้าชุมชนโดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ให้การบริการรถไฟฟ้า    รอบอวท.แทนรถพลังงานน้ำมัน