ข่าวสาร

ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย(TMVS) และมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน (AMVS) จากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)

Read More »

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) จังหวัดปทุมธานี เยี่ยมชมแล็บศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ ด้านกัญชา กัญชง สารสกัดและผลิตภัณฑ์กัญชาและกัญชง ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช.

Read More »