คำศัพท์ถือว่าเป็นความรู้ขั้นพื้นฐานในการเข้าถึงความรู้อื่นๆ และเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่เรียนรู้ศึกษา ในปัจจุบันวิทยาการต่างๆ จำเป็นต้องมีการใช้งานข้ามสาขากันอย่างมากดังจะได้เห็น จากชื่อศาสตร์ต่างๆ ที่ประกอบด้วยสองหรือสามสาขามาเรียงกัน เช่น Thermodynamics, Bioinformatics, Computational  Linguistics,  Biomedical Engineering  ฯลฯ 

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตระหนักถึงการมีฐานข้อมูลคำศัพท์ที่ดีและถูกต้องจึงจะสามารถให้บริการความรู้ที่ดีได้จึงได้จัดทำฐานข้อมูลคลังศัพท์ไทยขึ้น 

คลังศัพท์ไทย

คลังศัพท์ไทย Thai Word Repository (TWR) ระบบบริหารจัดการคำศัพท์ต่างสาขา ศูนย์กลางเชื่อมต่อผู้ใช้ที่สามารถค้นหาคำศัพท์และความหมายของศัพท์ในศาตร์ต่างๆ เข้าถึงคลังศัพท์ไทยได้ที่ http://www.thaiglossary.org