วันที่ 8 มีนาคม 2561 ศาลปกครอง โดย นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธานในการแถลงผลการดําเนินงานของศาลปกครองในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา ให้สื่อมวลชนและสาธารณชนทราบ โดยมีประเด็นที่สําคัญดังนี้ สถิติคดีของศาลปกครองในปี 2560 ที่ผ่านมา นับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ศาลปกครองมีคดีรับเข้าจํานวน 137,778 คดี ได้ทําการพิจารณาแล้วเสร็จ 115,574 คดี คิดเป็น จํานวนพิจารณาแล้วเสร็จร้อยละ 83.88
จําแนกเป็นระดับชั้นศาล คือ ศาลปกครองชั้นต้นมีคดีรับเข้าพิจารณาแล้วเสร็จจํานวน 86,906 คดี คิดเป็นร้อยละ 88.58 ส่วนศาลปกครองสูงสุดมีคดีพิจารณาแล้วเสร็จ จํานวน 28,668 คดี คิดเป็นร้อยละ 72.28

ศาลปกครองให้ความสําคัญแก่ผู้บกพร่องทางการมองเห็น ได้มีการจัดทําสื่อความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง จํานวน 25 เรื่อง และเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ที่ผู้บกพร่องทางการมองเห็นจะสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก มีการดําเนินการคัดเลือกหนังสือเพื่อจัดทําสื่อสําหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็นประเภทต่างๆ จํานวน 25 เรื่อง เช่น รู้ไว้ก่อนไปศาลปกครอง กว่าจะมาเป็นศาลปกครอง รวมบทความคดีปกครองสั้น เป็นต้นโดยได้จัดทําเป็นสื่อเผยแพร่รูปแบบ เช่น
หนังสือเสียงระบบเดซี่ ที่ประกอบด้วยเสียงและตัวหนังสือหรือสิ่งพิมพ์เต็มรูปแบบเพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงส่วนต่างๆ ของหนังสือรวมทั้งสามารถค้นหาข้อความในหนังสือเสียงผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือเสียงระบบบาร์โค้ดสองมิติ หรือ GR Code และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภท ePub โดยได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีระบบเดซี่ เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติ GR Code ระบบ ePub พร้อมอุปกรณ์บรรจุสื่อหนังสือเสียงในระบบออฟไลน์จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภายใต้โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ศาลปกครองจึงได้จัดทำพิธีมอบโล่เกียรติคุณขอบคุณสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ได้ให้การสนับสนุนเทคโนโลยีในการดำเนินการจัดทำสื่อหนังสือเสียงเพื่อมอบให้กับหน่วยงาน สถาบันการศึกษาที่มีผู้บกพร่องทางการมองเห็น เพื่อขยายความรู้ด้านศาล สิทธิ์ และการเมืองการปกครองให้เข้าถึงทุกระดับ โดย ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบโล่เกียรติคุณ