กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (new engine of growth) ที่เสนอโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อดึงดูดการลงทุน โดยเน้น 5 อุตสาหกรรมอนาคต (new S-curve) ที่มีรากฐานสืบเนื่องจากการต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม (first S-curve)  โดย 5 อุตสาหกรรมอนาคต ที่มุ่งยกระดับเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด ได้แก่

 1. ต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม ซึ่งมีฐานเข้มแข็ง ต่อยอดการลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกอุตสาหกรรมสู่ระดับนานาชาติ ประกอบด้วย
  • อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-generation Automotive)
  • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)
  • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ(Affluent, Medical and Wellness Tourism)
  • การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)
  • อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)
 1. 2. เติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน และมีผู้สนใจลงทุน ประกอบด้วย
 • อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Robotics)
 • อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
 • อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)
 • อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)
 • อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)

 

 

 

และตามแผนกลยุทธ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ฉบับที่ 6 ได้คัดเลือกประเด็นวิจัยมุ่งเน้นที่จะดำเนินการเพื่อสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นที่ประจักษ์ภายในปี พ.ศ. 2564 และสอดคล้องกับกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยโดยเน้นดำเนินการใน 5 เรื่อง คือ 1) เกษตรสมัยใหม่ 2) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ3) อาหารเพื่ออนาคต 4) การสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทยตลอดช่วงชีวิต และ 5) อุตสาหกรรมยานยนต์และขนส่งสมัยใหม่และจะมีการผลักดันต่อยอดผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ใน 3 ด้านคือ 1) ดิจิทัล  2) อิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และ 3) อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวระดับบนโดยมีโครงสร้างกลไกสนับสนุนการผลักดันประเด็นมุ่งเน้นคือการบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัยและโปรแกรมเทคโนโลยีฐานโดยการบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัยจะมุ่งเน้นการเลือกใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการตอบโจทย์ของประเทศโดยกำหนดคลัสเตอร์มุ่งเน้น 5 คลัสเตอร์ได้แก่ คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิตและ คลัสเตอร์ทรัพยากรชีวภาพและโปรแกรมเทคโนโลยีฐาน จะดำเนินการโดยศูนย์แห่งชาติซึ่งมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับประเทศไทยในอนาคตการขับเคลื่อนประเด็นมุ่งเน้นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกพันธกิจของสวทช. เพื่อดำเนินการไปสู่เป้าหมายที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยพันธกิจพัฒนากำลังคนได้ตั้งเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยของ สวทช. ไปสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ