วีดีโอด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ชุดสื่อ "การผลิตมันสำปะหลังอย่างมีคุณภาพด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม" เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้แก่ครูอาจารย์และนักเรียนในการทำกิจกรรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในห้องปฏิบัติการของโรงเรียน

EP.1 ความจำเป็นของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการผลิตมันสำปะหลัง


EP2 การผลิตท่อนพันธุ์คุณภาพดีด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


EP3. นวัตกรรมชุดตรวจวินิจฉัยไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง