ดาวน์โหลดโปสเตอร์

กิจกรรม 3D modelling design and 3D Printer

แนวทางการดำเนินกิจกรรม   
        ให้ความรู้หลักการทำงานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ลักษณะและประโยชน์การใช้งานของเครื่องพิมพ์ ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม การใช้งานในรูปแบบซอฟแวร์ฟรี และขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นงาน จากนั้นให้ผู้เข้าอบรมทำกิจกรรมพร้อมเรียนรู้หลักการทำงานและการใช้โปรแกรม การใช้งานแถบเครื่องมือ คำสั่งต่างๆ ในการออกแบบ เมื่อมีความเข้าใจการใช้งานโปรแกรมจากกิจกรรม ผู้เข้าอบรมจะได้ใช้ทักษะทางด้านวิศวกรรมในการพัฒนารูปแบบชิ้นงาน ใช้คณิตศาสตร์ช่วยในการคำนวณ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา เพื่อการสื่อสารแนวคิดกับเพื่อนร่วมทีม

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากกิจกรรม 

        • ความรู้ด้านการออกแบบโดยใช้ Freeware ในการสร้างสรรค์จินตนาการออกมาเป็นแบบจำลอง 3 มิติ
        • ได้เรียนรู้โปรแกรมที่มีลักษณะการใช้งานที่ค่อนข้างง่าย ไม่ซับซ้อน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        • ได้เรียนรู้กระบวนการคิดทางวิศวกรรม ที่จะท้าทายความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนขึ้น
        • เรียนรู้การใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D printer)
        • เสริมสร้างทักษะด้วยการลงมือทำ (Learning by doing) จนสามารถสร้างไฟล์ผลงานและนำไปสู่การขึ้นรูปชิ้นงานได้

กลุ่มเป้าหมาย   นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีความสนใจศึกษา โดยมาเป็นหมู่คณะในนามของโรงเรียน จำนวน 30 คน/ครั้ง

 ระยะเวลากิจกรรม  1 วัน

ค่าใช้จ่าย     800 บาท/คน/วัน (ราคาไม่รวม vat)
*ราคารวมค่าวัสดุสิ้นเปลือง อาหารว่าง และอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว โดย สวทช. มีคอมพิวเตอร์ให้ใช้ในการเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   0 2529 7100 ต่อ 77226 (คุณปรมาภรณ์)