แนวทางการดำเนินกิจกรรม 
           กิจกรรมฝึกอบรมปฏิบัติการที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ภายใต้การดูแลของคณะนักวิจัย สวทช. โดยเรียนรู้และร่วม workshop ในหัวข้อที่มีความเชื่อมโยงกับงานวิจัย สวทช. ซึ่งนักเรียนจะปฏิบัติการทดลองจริงด้วยตนเอง

  สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากกิจกรรม
           1. นักเรียนได้รับความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

            2. นักเรียนได้สร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัย สวทช. นักเรียน อาจารย์ และโรงเรียน โดยนักเรียนได้รับคำปรึกษาจากคณะนักวิจัยสำหรับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
            3. นักเรียนได้รับแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับอุดมศึกษา เพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางการเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย
            4. นักเรียนได้รับเกียรติบัตรเมื่อผ่านการอบรมอย่างสมบูรณ์ โดยสามารถนำเกียรติบัตรเป็นเอกสารประกอบการเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา

 กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 16 คน/ครั้ง

 ระยะเวลากิจกรรม :  3 วัน  

  ค่าใช้จ่าย :  3,000 บาท/คน  (ราคาไม่รวม vat)
            *ค่าใช้จ่ายรวมค่าสารเคมี วัสดุสิ้นเปลือง เอกสาร ที่พัก อาหารกลางวัน และอาหารว่าง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  0 2529 7100 ต่อ 77249 (คุณจันทิรา)

ตัวอย่างกิจกรรม

📌 เรียนรู้ “ราแมลง” ในประเทศไทย          📌 สารสกัดจากธรรมชาติ
📌 เห็ดป่าหน้าฝน                                  📌 รู้จักชีวสารสนเทศศาสตร์