การทดสอบคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

  แนวทางการดำเนินกิจกรรม
          เรียนรู้และฝึกฝนทักษะทางด้านจุลชีววิทยาเรื่องการทดสอบคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ภายใต้การดูแลของคณะนักวิชาการ สวทช. โดยเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา เทคนิคปลอดเชื้อ เทคนิคการฆ่าเชื้อ และเทคนิคพื้นฐานต่างๆ ได้แก่ การเตรียมอาหารโดยผ่านการฆ่าเชื้อ การนับเชื้อ (Total plate count) การเจือจางตัวอย่างเชื้อ (Serial dilution) การเตรียมหัวเชื้อสำหรับทดสอบในอาหารเหลว และการทดสอบคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากกิจกรรม 
          1. นักเรียนได้รับความรู้พื้นฐานทางด้านจุลชีววิทยาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยาหัวข้อเกี่ยวกับการทดสอบคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์
          2. นักเรียนสามารถสมัครเข้าร่วมการฝึกทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยาหัวข้อเกี่ยวกับการทดสอบคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่บ้านนวิทยาศาสตร์สิรินธรได้
          3. นักเรียนได้รับแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับอุดมศึกษา เพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางการเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย
          4. นักเรียนได้รับเกียรติบัตรเมื่อผ่านการอบรมอย่างสมบูรณ์ โดยสามารถนำเกียรติบัตรเป็นเอกสารประกอบการเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา 

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 16 คน/ครั้ง

ระยะเวลากิจกรรม :  3 วัน  

 ค่าใช้จ่าย : 2,800 บาท/คน (ราคาไม่รวม vat)
           *ค่าใช้จ่ายรวมค่าสารเคมี วัสดุสิ้นเปลือง เอกสาร ที่พัก อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   0 2529 7100 ต่อ 77249 (คุณจันทิรา)