มหัศจรรย์สารพันธุกรรมดีเอ็นเอ

  แนวทางการดำเนินกิจกรรม 
          เรียนรู้และฝึกฝนทักษะทางด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลเบื้องต้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ภายใต้การดูแลของคณะนักวิจัยและนักวิชาการ สวทช. โดยเรียนรู้เกี่ยวกับดีเอ็นเอและเทคนิคพื้นฐานเกี่ยวกับดีเอ็นเอ ได้แก่ การใช้ปิเปต การเตรียมสารละลาย การสกัดดีเอ็นเอจากพืช การตรวจสอบดีเอ็นเอ เทคนิค Gel electrophoresis เทคนิคการทำให้ชิ้นส่วนดีเอ็นเอต่างๆ บริสุทธิ์ การตัดดีเอ็นเอด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะ การออกแบบไพรเมอร์ และการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมดีเอ็นเอด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส (Polymerase Chain Reaction, PCR)

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากกิจกรรม 
          1. นักเรียนได้รับความรู้พื้นฐานทางด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืชทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านพันธุศาสตร์โมเลกุล

          2. นักเรียนสามารถสมัครเข้าร่วมการฝึกทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืชที่บ้านนวิทยาศาสตร์สิรินธรได้
          3. นักเรียนได้รับแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับอุดมศึกษา เพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางการเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย
          4. นักเรียนได้รับเกียรติบัตรเมื่อผ่านการอบรมอย่างสมบูรณ์ โดยสามารถนำเกียรติบัตรเป็นเอกสารประกอบการเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา 

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 16 คน/ครั้ง

ระยะเวลากิจกรรม :  5 วัน

ค่าใช้จ่าย : 5,100 บาท/คน (ราคาไม่รวม vat)
          *ค่าใช้จ่ายรวมค่าสารเคมี วัสดุสิ้นเปลือง เอกสาร ที่พัก อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   0 2529 7100 ต่อ 77113,77117,77227 (คุณกรรณาภรณ์)