ATCG : DNA for Beginner

แนวทางการดำเนินกิจกรรม 
          เรียนรู้เกี่ยวกับสารพันธุกรรมดีเอ็นเอเบื้องต้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ภายใต้การดูแลของคณะนักวิชาการ สวทช. โดยเรียนรู้เกี่ยวกับสารพันธุกรรมดีเอ็นเอ และเทคนิคพื้นฐานภาคปฏิบัติ ได้แก่ การใช้ปิเปตต์ การสกัดดีเอ็นเอจากพืช และการตรวจสอบดีเอ็นเอด้วยเทคนิค Gel electrophoresis ซึ่งเป็นหลักสูตรเริ่มต้นสำหรับนักเรียนที่ยังไม่เคยผ่านการเรียนรู้ หรือนักเรียนที่ผ่านการเรียนรู้ดีเอ็นเอเบื้องต้นมาแล้ว แต่มีความสนใจด้านพันธุศาสตร์โมเลกุล โดยสนใจเรียนรู้สารพันธุกรรมดีเอ็นเอเบื้องต้นอย่างง่ายและการประยุกต์ใช้ดีเอ็นเอในงานต่างๆ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากกิจกรรม 
          1. นักเรียนได้รับความรู้พื้นฐานหัวข้อสารพันธุกรรมดีเอ็นเอทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และสามารถนำความรู้ประยุกต์ต่อยอดในการเรียนรู้ด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลอื่นๆ

          2. นักเรียนสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมเฉพาะทางหัวข้ออื่นๆที่บ้านนวิทยาศาสตร์สิรินธรได้
          3. นักเรียนได้รับแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับอุดมศึกษา เพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางการเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย  

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 16 คน/ครั้ง

 ระยะเวลากิจกรรม :  1 วัน

 ค่าใช้จ่าย : 800 บาท/คน (ราคาไม่รวม vat)
          *ค่าใช้จ่ายรวมค่าสารเคมี วัสดุสิ้นเปลือง เอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   0 2529 7100 ต่อ 77113,77117,77227 (คุณกรรณาภรณ์)