การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้เบื้องต้น

 แนวทางการดำเนินกิจกรรม 
           กิจกรรมฝึกอบรมปฏิบัติการที่ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้านการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้เบื้องต้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการที่สำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพพืช รวมทั้งคุณประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีชีวภาพพืช มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มผลผลิต ขยายพันธุ์ เก็บรักษาพันธุ์ และปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ โดยมีคณะนักวิจัย สวทช. เป็นวิทยากร ซึ่งขบวนการเรียนรู้และการปฏิบัติการด้วยตนเอง ดำเนินการในสภาพบรรยากาศของห้องปฏิบัติการที่มีการดำเนินการวิจัยเป็นกิจวัตร

  สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากกิจกรรม
           เยาวชนได้รับความรู้ และฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการที่พร้อมด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ จากการปฏิบัติจริง นำไปสู่การจุดประกายแนวคิดเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ และเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อด้านเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรหรือสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับสูง

กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้องหรือที่สนใจ
ระยะเวลากิจกรรม   1 วัน

ค่าใช้จ่าย    1,200 บาท/คน/วัน (ราคาไม่รวม vat)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  0 2529 7100 ต่อ 77220 (คุณเสาวณีย์)    e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.