การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นพื้นฐาน (ไม้ดอกไม้ประดับ)

   แนวทางการดำเนินกิจกรรม 
          กิจกรรมฝึกอบรมปฏิบัติการที่ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (ไม้ดอกไม้ประดับ) เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการที่สำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพพืช และเพิ่มทักษะการเรียนรู้ทั้งในระดับพื้นฐานและระดับสูงทางด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดยมีคณะนักวิจัย สวทช. เป็นวิทยากร ซึ่งขบวนการเรียนรู้และการปฏิบัติการด้วยตนเอง ดำเนินการในสภาพบรรยากาศของห้องปฏิบัติการที่มีการดำเนินการวิจัยเป็นกิจวัตร รวมทั้งเปิดประสบการณ์ให้เด็กและเยาวชนเห็นตัวอย่างอันเป็นรูปธรรมของการนำเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้ในวงการอุตสาหรรมด้านการผลิตและส่งออกไม้ดอกไม้ประดับของโลก

  สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากกิจกรรม
          เยาวชนได้รับความรู้ และฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการที่พร้อมด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ จากการปฏิบัติจริง นำไปสู่การจุดประกายแนวคิดเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ และอาจเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อด้านเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรหรือสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับสูง

กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้องหรือที่สนใจ

ระยะเวลากิจกรรม    1 วัน

ค่าใช้จ่าย   800 บาท/คน/วัน (ราคาไม่รวม vat)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   0 2529 7100 ต่อ 77220 (คุณเสาวณีย์)    e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.