เสริมสร้างทักษะเทคโนโลยีชีวภาพพืช สำหรับเยาวชนไทย

แนวทางการดำเนินกิจกรรม 
             สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยบ้านวิทยาศาสตร์ สิรินธร เปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจหรือมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ามาฝึกฝนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพพืช ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาของคณะนักวิจัย สวทช. และฝึกปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการที่มีความเชื่อมโยงกับงานวิจัยของ สวทช.

  สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากกิจกรรม
           เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้และเทคนิคด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช อาทิ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช นวัตกรรมโรงงานผลิตพืชสมุนไพร เป็นต้น ตลอดจนสามารถนำความรู้และเทคโนโลยีที่ได้ไปประยุกต์หรือต่อยอดในการศึกษาวิทยาการชั้นสูง อาทิ ด้านพันธุวิศวกรรม ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อการทำงานในสายวิจัยอาชีพต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ 

ระยะเวลากิจกรรม   ระยะเวลาฝึกทำโครงงานภายใน 6 เดือน 

ค่าใช้จ่าย    6,000-10,000 บาท/ต่อโครงงานวิทยาศาตร์ (ราคาไม่รวม vat) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   0 2529 7100 ต่อ 77220 (คุณเสาวณีย์)   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.