เสริมสร้างทักษะการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืชและจุลชีววิทยา สำหรับเยาวชนไทย

แนวทางการดำเนินกิจกรรม 
             สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ฝึกฝนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์เฉพาะทางด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืชและจุลชีววิทยา โดยผู้ทำกิจกรรมจะผ่านการฝึกฝนด้วยวิธีระเบียบวิจัยด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองภายใต้การดูแลของคณะนักวิจัยและนักวิชาการ สวทช. อย่างใกล้ชิด และดำเนินการฝึกทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการที่มีความเชื่อมโยงกับงานวิจัย สวทช.

  สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากกิจกรรม
           1. นักเรียนฝึกฝนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีระเบียบวิจัยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทำให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมและมีคุณภาพในระดับชาติหรือนานาชาติ
           2. นักเรียนสามารถต่อยอดการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืชและจุลชีววิทยาได้มากขึ้นและสามารถนำเสนอผลงานต่อสาธารณชนได้
           3. นักเรียนได้รับแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับอุดมศึกษา เพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางการเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย
           4. นักเรียนได้รับเกียรติบัตรเมื่อโครงงานวิทยาศาสตร์เสร็จสมบูรณ์ โดยสามารถนำเกียรติบัตรเป็นเอกสารประกอบการเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ 

ระยะเวลากิจกรรม  ระยะเวลาฝึกทำโครงงานภายใน 6 เดือน 

ค่าใช้จ่าย    5,000-10,000 บาท/ต่อโครงงานวิทยาศาสตร์ (ราคาไม่รวม vat)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   0 2529 7100 ต่อ 77113,77117,77227 (คุณกรรณาภรณ์)