รายละเอียดและหลักเกณฑ์การส่งผลงานชิงรางวัล
โครงการสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โคมไฟลูกบาศก์ จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท XYZPrinting (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญชวนโรงเรียนที่ได้รับมอบอุปกรณ์ชุดสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โคมไฟลูกบาศก์ จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ส่งผลงานการใช้ประโยชน์สื่อการเรียนรู้เข้าชิงรางวัล โดยโครงการมีรางวัล 2 กลุ่มรางวัล ได้แก่

1) รางวัลสื่อการสอนคณิตศาสตร์ ชุด “เกมส์คณิต คิดทุกวัน” ซึ่งร่วมพัฒนาโดยอาจารย์อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์ อาจารย์จากภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จำนวน 14 รางวัลๆ ละ 35 ชุด เป็นเกมส์คณิตศาสตร์ ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงเรขาคณิต และมิติสัมพันธ์ ผ่านการแข่งขันภายใต้เวลาและเงื่อนไขทางคณิตศาสตร์ที่กำหนด อีกทั้งชุดเกมส์นี้ยังสามารถเป็นจุดเริ่มต้นการตอบปัญหาเฉพาะทางคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีทางอุปนัยที่มีผลเฉลยมากกว่าหนึ่งรูปแบบ ตลอดจนสามารถใช้ขยายผลสู่การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ได้

2) รางวัลเครื่องพิมพ์สามมิติ รุ่น XYZprinting da Vinci Mini Wifi Plus จำนวน 14 เครื่อง โดยการสนับสนุนจาก บริษัท XYZPrinting (ประเทศไทย) จำกัด

หลักเกณ์การส่งผลงาน
เมื่อโรงเรียนได้รับชุดสื่อการเรียนรู้ฯ แล้ว จะต้องเข้าไปศึกษาการใช้สื่อจากบทเรียนออนไลน์ จำนวน 6 บทเรียน  (ไม่จำกัดเวลา) โดยบทเรียนได้แนะนำแนวทางการประยุกต์ใช้สื่อโคมไฟลูกบาศก์ การประกอบชุดสื่อ การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ การใช้โปรแกรมการออกแบบ รวมทั้งการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ เพื่อเป็นแนวทางให้โรงเรียนสามารถประยุกต์เข้ากับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้

การส่งผลงานเข้ารับรางวัล แต่ละโรงเรียนสามารถเลือกส่งผลงานได้เพียง 1 กลุ่มรางวัลเท่านั้น  

1)  กลุ่มรางวัลสื่อการสอนคณิตศาสตร์

ผลงานที่ต้องส่ง   “แผนการจัดการเรียนรู้จากชุดสื่อโคมไฟลูกบาศก์จากเครื่องพิมพ์สามมิติในชั้นเรียน”  โดยให้รวมอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันแล้วทำการบีบอัดไฟล์ การตั้งชื่อไฟล์ให้ตั้งตามลำดับที่ ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา ตามประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับชุดสื่อฯ จากนั้นอัปโหลดวิดีโอคลิปลงในยูทูป (YouTube) โดยตั้งค่าให้เป็นสาธารณะและนำส่งผลงานมาในฟอร์มส่งผลงานที่ลิงก์ https://forms.gle/JM1pmKUeFpQrsu6c9

รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้  ประกอบด้วย หัวข้อดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย
     1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
     2. จุดประสงค์การเรียนรู้
     3. สาระการเรียนรู้
     4. รูปแบบการสอน/วิธีการสอน
     5. การจัดกระบวนการเรียนรู้
     6. การวัดและการประเมินผล

ทั้งนี้ โรงเรียนจะต้องส่งแผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมแนบภาพประกอบของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ได้จัดขึ้นจริงในชั้นเรียนมาประกอบด้วย รวมทั้งหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน

เกณฑ์การตัดสิน  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

หัวข้อ

รายละเอียด

คะแนน

1. รูปแบบ วิธีการสอน และการจัดกระบวนการเรียนรู้

1.1 ใช้ชุดสื่อโคมไฟลูกบาศก์จากเครื่องพิมพ์สามมิติเป็นสื่อ/อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
1.2 การมีส่วนร่วมของชั้นเรียนกับสื่อโคมไฟฯ
1.3 การประยุกต์ใช้สื่อโคมไฟฯ กับเนื้อหาการเรียนรู้

20

2. การวัดและประเมินผล

2.1 ความสอดคล้องกับจุดประสงค์และสาระการเรียนรู้
2.2 ความสอดคล้องของวิธีการวัดและประเมินผลกับการใช้ชุดสื่อโคมไฟฯ จัดการเรียนรู้

20

3. วิดีโอคลิปขณะจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยชุดสื่อโคมไฟลูกบาศก์จากเครื่องพิมพ์สามมิติ (ความยาวไม่เกิน 3 นาที)       

3.1 รูปแบบการนำเสนอและความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ
     *** ส่งผลงานผ่าน YouTube ***

10


 
2)  กลุ่มรางวัลเครื่องพิมพ์สามมิติ

ผลงานที่ต้องส่ง   โมเดล 3 มิติ ที่ออกแบบด้วยโปรแกรม Onshape เท่านั้น  โดยทำการ Export แต่ละ Part ออกมาให้เป็นนามสกุล STL ไฟล์ (ใน Assembly ให้ Export เป็น STL ไฟล์เช่นกัน) จากนั้นให้รวมอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันแล้วทำการบีบอัดไฟล์ การตั้งชื่อไฟล์ให้ตั้งตามลำดับที่ ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา ตามประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับชุดสื่อฯ พร้อมคลิปอธิบายรายละเอียดประกอบผลงานการออกแบบตามเกณฑ์การตัดสิน (ความยาวไม่เกิน 3 นาที) แนบมาด้วย จากนั้นอัปโหลดวิดีโอคลิปลงในยูทูป (YouTube) โดยตั้งค่าให้เป็นสาธารณะ และนำส่งผลงานมาในฟอร์มส่งผลงานที่ลิงก์ https://forms.gle/JM1pmKUeFpQrsu6c9 

*** เงื่อนไขในการออกแบบ
โมเดล 3 มิติ ที่ออกแบบมานั้น จะต้องมีการใช้ชุดควบคุมไฟ LED เป็นส่วนประกอบหลัก // ตอนออกแบบจะมีหรือไม่มีโมเดลชุดควบคุมไฟ LED ก็ได้ แต่ตอนนำไปใช้งานจริง จะต้องมีอุปกรณ์ดังกล่าวประกอบรวมอยู่ด้วย และได้ถูกใช้งานจริง และเขียนรายละเอียดประกอบผลงานการออกแบบตามเกณฑ์การตัดสินแนบมาด้วย

รายละเอียดของผลงาน
     1. รอบคัดเลือก คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผลงานที่โดดเด่น เพียง 20 ทีม จากผลงานที่ส่งเข้ามาทั้งหมด
     2. รอบตัดสิน ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ ผ่านระบบ Zoom

โดยมีหัวข้อการนำเสนอและเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

เกณฑ์การตัดสิน รอบคัดเลือก (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

หัวข้อ

รายละเอียด

คะแนน

1. ความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบโมเดล 3 มิติ

1.1 โมเดลมีความสวยงาม
1.2 แบบของโมเดลมีความเหมาะสมกับการใช้งาน

10

2. หลักการคิดวิเคราะห์ที่ใช้ในการออกแบบผลงาน

2.1 มีหลัก/ ทฤษฎีหรือวิธีการคิดที่เป็น STEM ศึกษา

20

3. เป้าหมายของผลงาน

3.1 การนำผลงานไปประยุกต์ใช้หรือใช้ประโยชน์ต่างๆ

5

4. ปัญหาและแนวทางแก้ไขที่เกิดขึ้นระหว่างออกแบบผลงาน 

4.1 อุปสรรคและการแก้ปัญหาระหว่างออกแบบผลงาน อาทิ ความรู้พื้นฐานการออกแบบสามมติ ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบสามมิติ เป็นต้น

5

5. แผนการนำเครื่องพิมพ์สามมิติไปใช้ประโยชน์

5.1 หากได้รับรางวัลเครื่องพิมพ์สามมิติ จะนำไปประยุกต์กับการเรียนการสอนภายในโรงเรียนอย่างไรบ้าง

10


เกณฑ์การตัดสิน
 รอบตัดสิน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

หัวข้อ

รายละเอียด

คะแนน

1. ความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบโมเดล 3 มิติ

1.1 โมเดลมีความสวยงาม
1.2 แบบของโมเดลมีความเหมาะสมกับการใช้งาน

10

2. บรรยายถึงผลงานที่ได้ออกแบบมา

2.1 ทักษะในการเล่าเรื่องของนักเรียน

10

3. หลักการคิดวิเคราะห์ที่ใช้ในการออกแบบผลงาน

3.1 มีหลัก/ ทฤษฎีหรือวิธีการคิดที่เป็น STEM ศึกษา

15

4. เป้าหมายของผลงาน

4.1 ผลงานสามารถนำไปใช้งานได้จริง

5

5. ปัญหาและแนวทางแก้ไขที่เกิดขึ้นระหว่างออกแบบผลงาน

5.1 ทักษะการนำเสนอและตอบคำถาม

5

6. แผนงานที่จะทำต่อ

6.1 ทักษะการนำเสนอและตอบคำถาม

5


ระยะเวลาการส่งผลงานทั้งสองกลุ่มเข้าชิงรางวัล
     - ส่งผลงาน ระหว่างวันที่ 1 - 10 กันยายน 2565 *
     - โรงเรียนสามารถเลือกส่งผลงานได้เพียง 1 กลุ่มรางวัลเท่านั้น
     - นำวิดีโอคลิป (คุณภาพอย่างน้อย 720p) อัปโหลดลงในยูทูป (YouTube) โดยตั้งค่าให้เป็นสาธารณะ และนำส่งผลงานมาในฟอร์มส่งผลงานที่ลิงก์: https://forms.gle/JM1pmKUeFpQrsu6c9
ขยายระยะเวลาการส่งผลงานเป็นระหว่างวันที่ 1 - 24 กันยายน 2565


การส่งผลงานทั้งสองกลุ่มเข้าชิงรางวัล
กำหนดการประกาศผลและมอบรางวัล **
     1)  กลุ่มรางวัลสื่อการสอนคณิตศาสตร์:  ประกาศผล  วันที่ 20 กันยายน 2565
     2)  กลุ่มรางวัลเครื่องพิมพ์สามมิติ: ประกาศผลรอบคัดเลือก  วันที่ 20 กันยายน 2565
           2.1)  20 ทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก นำเสนอผลงาน (ทีมละ 15 นาที): วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 9:00 – 17:00 น.
           2.2)  ประกาศผลรอบตัดสิน กลุ่มรางวัลเครื่องพิมพ์สามมิติ: วันที่ 30 กันยายน 2565
*กำหนดการประกาศผลและมอบรางวัล
(ขยายระยะเวลา)
    1)  กลุ่มรางวัลสื่อการสอนคณิตศาสตร์:  ประกาศผล  วันที่ 29 กันยายน 2565
    2)  กลุ่มรางวัลเครื่องพิมพ์สามมิติ: ประกาศผลรอบคัดเลือก  วันที่ 29 กันยายน 2565
         2.1)  20 ทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก นำเสนอผลงาน (ทีมละ 15 นาที): วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 9:00 – 17:00 น.
         2.2)  ประกาศผลรอบตัดสิน กลุ่มรางวัลเครื่องพิมพ์สามมิติ: วันที่ 7 ตุลาคม 2565


ดูรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบและได้รับรางวัลได้ที่
     - เว็บไซต์ https://www.nstda.or.th/ssh/
     - เฟซบุ๊ก บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (Sirindhorn Science Home)
     - การมอบรางวัลจะทำการมอบอย่างเป็นทางการในกิจกรรมสำคัญของหน่วยงาน (หรือขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความเหมาะสม)

กรณีมีข้อสงสัย หรือข้อซักถาม เกี่ยวกับข้อมูลชุดสื่อโคมไฟฯ
บทเรียนออนไลน์ หรือการส่งผลงานเข้าประกวด สามารถเข้า
กลุ่มไลน์ (scan QR Code) โดยจะมีวิศวกร นักวิชาการและทีม
คอยตอบข้อซักถาม หมายเหตุ :  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ว่าจะได้รางวัลหรือไม่ก็ตามจะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ สวทช. โดยมีสิทธิ์ที่จะทำซ้ำ เผยแพร่ หรือดัดแปลงได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงานหรือผู้สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการของ สวทช. ตามโอกาสต่าง ๆ ต่อไป