NSTDA - สวทช. ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการราชพฤกษ์อวกาศ เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของ “ต้นราชพฤกษ์ที่ปลูกด้วยเมล็ดที่เคยเก็บรักษาอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติ” เปรียบเทียบกับ “ต้นราชพฤกษ์ที่ปลูกด้วยเมล็ดปกติบนโลก”  🌎🌱

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้าร่วมโครงการ Asian Herb in Space (AHiS) ขององค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) โดยส่งเมล็ดพันธุ์ราชพฤกษ์ จำนวน 350 เมล็ด ไปกับจรวด Falcon-9 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เพื่อเก็บรักษา ณ ห้องทดลอง Kibo Module ของ JAXA ที่อยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติ เป็นเวลา 7 เดือน ก่อนส่งกลับถึงพื้นโลก เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564

ปัจจุบัน สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานพันธมิตร เพาะเมล็ดพันธุ์ราชพฤกษ์อวกาศ ณ โรงเรือนวิจัย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564

📣📣 #สมัครเข้าร่วมโครงการ
🗓 หมดเขตรับสมัคร : ถึง 30 มิ.ย. 65
🗓 ประกาศผลการคัดเลือก : 18 ก.ค. 65
🗓 ส่งมอบต้นกล้าราชพฤกษ์อวกาศ (เฟส 1 จำนวน 100 ต้น) : 18 ส.ค. 65
.
🌐 สมัครทางออนไลน์และติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.nstda.or.th/spaceedu.../space-tree-registration/
.
🌱 โครงการ Asian Herb in Space โดยความร่วมมือระหว่าง สวทช. ร่วมกับ JAXA และหน่วยงานพันธมิตร https://www.nstda.or.th/spaceeducation/cassia-fistula-ahis/
.
สนับสนุนการเพาะปลูกต้นกล้าราชพฤกษ์โดย ห้องปฏิบัติการ Plant Biology & Astroculture กลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล​ ​(PBA Lab-Mahidol University)

📸 🛰️📡🌎🌱 🏢🌱🏢🌱🌿🌏