การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทดสอบคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย”

ปีการศึกษา 2565 นี้ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ ที่มีความสนใจเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการที่พร้อมด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ จากการปฏิบัติจริง นำไปสู่การจุดประกายแนวคิดเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ และเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 📢📢 น้องๆ ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางด้านจุลชีววิทยาสำหรับเยาวชนไทย ประจำปี 2565 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ☑️❣️สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ที่ คุณจันทิรา ปัญญา  โทรศัพท์ 02 5297100 ต่อ 77249 หรือ 📧 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 🚩โปรดดูรายละเอียดและสแกน QR code ✍️ สำหรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมจากเอกสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมดังนี้

จดหมายประชาสัมพันธ์
กำหนดการฝึกอบรม