📢📢กิจกรรมฝึกทักษะทางวิศวกรรมเพื่อการพัฒนานวัตกรรุ่นเยาว์ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. ขอเชิญชวนโรงเรียนที่มีความสนใจจัดกิจกรรมเสริมทักษะให้กับนักเรียนด้วย 3 กิจกรรม
💻 3D modelling design and 3D Printer : เรียนรู้พื้นฐานการออกแบบและการใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer)
💻 Design and create masterpiece, with Laser cutting machine : เรียนรู้พื้นฐานการออกแบบชิ้นงาน 2 มิติ ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงการใช้งานกับเครื่อง Laser Cutting
💻 Basic Coding : พัฒนาทักษะผ่านการปฏิบัติตามโจทย์และการเลือกเขียนคำสั่งด้วย blockly code
🎯 กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย (รับสม้ครเป็นโรงเรียน หรือหมู่คณะ จำนวน 30 คน/คลาส)
💵 ค่าสมัคร 1,200 บาท/คน (ไม่รวม vat กรณีออกใบเสร็จในนามโรงเรียนในสังกัดของรัฐ จะได้รับการยกเว้นภาษีฯ)
🚀🚀 โรงเรียนที่สนใจให้ สวทช. จัดกิจกรรมเสริมทักษะทั้ง Online และ Onsite ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ปรมาภรณ์) โทรศัพท์ 0 2529 7100 ต่อ 77226