ต้อนรับปีใหม่ 2565 โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชดำริ ฯ งานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท สายงานพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (HRDS) ร่วมกับนักวิจัย สวทช. ❣️❣️ จัดทำชุดสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับครู เด็กและเยาวชน และผู้ที่สนใจทั่วไป จำนวน 3 เรื่อง ❣️❣️ สามารถเข้าไปเยี่ยมชมและดาวน์โหลด🌏 ได้ที่...
✅เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ https://www.nstda.or.th/.../145-instruction_media.html
✅เรื่อง การสำรวจศึกษาระบบนิเวศเบื้องต้น https://www.nstda.or.th/srs/80-static-page/192-eco.html
✅เรื่อง การเก็บตัวอย่างพืชและจัดจำแนกพันธุ์อย่างง่าย https://www.nstda.or.th/.../191-%E0%B9%89plant_herbarium...